ข้าพเจ้า นางสาววัชรพร เนาวบุตรประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบรูณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่28ตุลาคม2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลซึ่งมีวิมยากรและผู้นำชมชุนมาให้ความรู้ในการอบรมช่วยให้ข้อมูลแหล่งพื้นที่ต่างๆอาหารและสถานที่สำคัญและได้แบ่งหัวข้อประเภทการท่องเที่ยวได้แก่

1กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มทอผ้า ทอเสื่อกก ปลูกผัก กลุ่มจักรสาน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะ เลี้ยงม้า เลี้ยงกระบือ กลุ่มกองยาว กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ช่างทำเครื่องดนตรีไทย การทำตุง

2ดนตรี/วรรณกรรมได้แก่ ชมรมดนตรีไทยประสานศิลป์ คณะกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลงศิลปิน รถแห่ ครูดนตรี

3อาหารได้แก่ หมาน้อยลอยแก้ว กระยาสารท สาโท ดักเแด้ ไข่มดแดง ข้าวเม่า ข้าวจี่ คั่วหนูนา หลามเอี่ยน ขนมครก กล้วยฉาบอรวรรณ อ๋อมโจด แกงไข่ผำ แกงผักหวาน ดอกกระเจียว แกงเห็ด แกงหน่อไม้ ผัดเผ็ดกบ หมดปลีกล้วย อ๋อมปูนา

4ประเพณี/ความเชื่อพื้/พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ บุญข้าวจี่ ขึ้นเขาหลุบ บุญบั้งไฟ บุญข้าวเมา บุญข้าวประดับดิน เทศหมาชาติ เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง บุญกฐิน ประเพณีแห่ต้นผึ้ง

5ธรรมชาติได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสอง น้ำตกอ่าง ป่าเขาหลุบ เขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลจะต้องบรูณะสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรศึกษาและความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างดี

วันที่1_2พฤจิกายน 2564 กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบลงพื้นที่สอบถามข้อมูลได้แก่ 1เขาหลุบเป็นที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้เจ้าปู่เขาหลุบซึ่งชาวบ้านในตำบลถาวรมีความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าหากมุ่งหมายใดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานจะสมหวัง 2ประเพณีแห่ต้นผึ้งเป็นวัฒนธรรมชมขบวนแห่ต้นผึ้งในวันสำคัญทางศาสนา 3กลองยาวเป็นประเพณีวัฒนธรรมให้ความเพลิดเพลิน 4ครกมองหาเป็นวัฒนธรรมแสดงของโบราณ สาธิตและเรียนรู้วิธีการใช้ในการตำข้าว ตำพริก ซึ่งยังใช้ถึงปัจจุบัน

วันที่6 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำแอพพอเคชั้นการท่องเที่ยวตำบลถาวรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพและวีดีโอแบบตารางเส้นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอแอพพิเคชั่น

วันที่12 เดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD เพิ่มเติมตามกำหนด 1000 รายการ 10หัวข้อ กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลหัวข้อคือ เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

ED03 อบรมแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบแอปพลิเคชัน ตำบล…: https://youtu.be/N_lBlrGagkoED03 อบรมแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบแอปพลิเคชัน ตำบล…: https://youtu.be/N_lBlrGagko

อื่นๆ

เมนู