ข้าพเจ้านางสาววิมล พูนยิ่งยง ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติเดือนพฤศจิกายน

การทำงานประชุมร่วมกับทางทีมงาน สรุปงานในเดือนตุลาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน  โดยผ่านการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนพฤศจิกายน

จากเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เช่น การแปรรูปผ้าฝ้าย การแปรรูปข้าวเหนียวภูไปรบัดเป็นข้าวแต๋นน้ำแตงโม เป็นต้น จึงทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อีกด้วย และจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มานี้จะนำไปสู่การส่งขายสินค้า ยกระดับคุณภาพเป็นสินค้า OTOP รวมถึงสามารถบรรยายการขายสินค้า และการจัดทำการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

ในหัวข้อแรกเป็นการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการออกแบบเส้นทางโดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิธีชนบท (Rural Tourism) ได้แก่ ทำความร่วมมือการท่องเที่ยว จัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนเส้นทางการท่องเที่ยวรวมถึงการผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้

ในหัวข้อต่อมาจะเป็นการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท ได้แก่การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ในหัวข้อนี้ทางวิทยากรได้นำสินค้าตัวอย่างมาและได้ให้ยุวมัคคุเทศก์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกลองพูดและอภิปรายกับสินค้าต่างๆให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงอธิบายของวิธีขั้นตอนการทำความพิเศษของสินค้าเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ทางท่านวิทยากรมิใช่ได้ให้ฝึกพูดแต่อย่างเดียว ทางท่านยังสอนไปยังเคล็ดลับการพูดที่ดีให้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าเป็นการนำเอาสินค้าOTOPที่มีอยู่ในชุมชน มานำเสนอและเราได้จัดบูธในการแสดงสินค้าของในชุมชนเพื่อให้ทางท่านวิทยากรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มาร่วมและแสดงความคิดเห็น/ติชมต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาให้มีคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นอีกต่อไป จากบูธที่ได้นำมานี้มีอยู่หลายอย่างเช่น ส้มตำ เครื่องจักสาน การทำไม้กวาด ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ขนมครกโบราณ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย เป็นต้น

จากการปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ขอขอบคุณท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านอ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ท่านผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้มาร่วมโครงการและให้ความรู้อย่างดี

 ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนขี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและที่ขาดไม่ได้เลยคือขอขอบคุณไปยังทีมงานผู้ว่าจ้างทางโครงการu2tทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่วันจัดเตรียมงานรวมถึงวันสิ้นสุดการปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู