1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการพัฒนาด้านการนำเที่ยว การลงพื้นที่สำรวจและการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวใน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ED02 การอบรมการพัฒนาด้านการนำเที่ยว การลงพื้นที่สำรวจและการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวใน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

ข้าพเจ้านางสาวยุวดี นามโคตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาทางทีมงานตำบลบ้านยางได้กำหนดให้สมาชิกผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในแผนการดำเนินงาน 2.1 โดยการประชุมเป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meet ในการประชุม ท่านอาจารย์ได้แบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติในแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ในการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางที่กำลังจะจัดขึ้น

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้คือ หมู่ที่16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง การอบรมในวันนี้เป็นการอบรมแบบทฤษฎีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และทราบที่มาเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจในตำบลบ้านยางเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น โดยการอบรมในวันนี้ได้มีท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นอย่างดีคือ นางสาววริษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นการลงพื้นที่สำรวจสถานที่โดยมีการลงพื้นที่สำรวจทั้งหมด2สถานที่คือ 1.หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย คือ นายหอม หะทัยทาระ หรือคุณตาหอม ที่บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง หมู่ที่12 โดยบริเวณบ้านคุณตาหอมจะมีการปลูกสมุนไพรไว้เป็นจำนวนมาก และปลูกเป็นสัดส่วนตามชนิดของโรคนั้นๆ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ทีมงานได้พบปัญหาว่าคุณตานั้นต้องการเครื่องบดยา เพื่อทำให้ยาสมุนไพรทานง่ายขึ้นเนื่องจากเครื่องบดยานั้นมีราคาที่สูงทางทีมงานจึงได้มีการเสนอแนวทางการช่วยเหลือให้แก่คุณตา ต่อมาสถานที่ที่ 2 หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15  บ้านโคกเจริญ สวนของคุณลุงเชิด ได้มีการสาธิตวิธีการแหย่ไข่มดแดง การทอผ้า และดูพืชผักต่างๆที่คุณลุงเชิดได้ปลูกไว้

วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2564 จะเป็นการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในต.บ้านยาง โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีรัมย์ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยแอปพลิเคชั่นที่ใช้เป็นแนวทางการอบรมครั้งนี้คือ google form เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน

อื่นๆ

เมนู