โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ หน้าที่ในการได้รับมอบหมายในการปฎิบัติงานของเดือนนี้คือการลงพื้นที่สำรวจข้อมือข้อมูลเพื่อลงในระบบ CBD

โครงการ U2T รวบรวมนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ร่วมกับประชาชน เพื่อลงพื้นที่ทํางานชุมชนพร้อมกัน เชน่ การจัดทําข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตําบลนั้น ๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม ระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการบันทึก ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆจึงเป็นสิ่งสําคัญช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นโดย ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนําไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T
ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและ ความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากท่ีสุด คุณลักษณะของระบบ มีดังน้ี
– สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
– สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์ม ท่ีถูกกําหนดไว้
– สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลท่ีแต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ ด้วยตนเองได้
– สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลท่ีตนเองเป็นผู้บันทึกได้

ในการลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลนี้ได้อิงข้อมูลจากระบบ cbd ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อได้แก่

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พักโรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น5.ห้าอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ซึ่งข้อมูลที่เราได้สำรวจนี้จะอยู่ในพื้นที่และต้องได้รับการนุญาตจากประชาชนในการลงสำรวจเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงตัวประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

 

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ลงมือวางแผนการทำงาน ทำให้มีความรู้ในกระบวนการต่างๆ ทักษะการรู้จักการแบ่งปันทักษะความเท่าเทียมกันในการแบ่งงานการเข้าถึงผู้คนให้มากยิ่งขึ้น การรู้จักให้เกียรติ ความมีมารยาทต่อสิ่งต่างๆ รวมถึงการรู้จักมุ่งเข้าสู่ความยากลำบากด้วยความตั้งใจ  เช่นการที่เราลงไปวัดแหล่งน้ำทั้งที่มีอุปสรรคอยู่ และความสามัคคีถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเราชาว U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะสร้างยายแย้มให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบคุณครับ

 

 

อื่นๆ

เมนู