ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนธันวาคมทางโครงการได้จัดทำการรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลรายตำบล โดยมีหัวข้อในการเก็บข้อมูลดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

 1. รายชื่อที่ปรึกษาประจำตำบล
 2. รายชื่ออาจารย์ประจำตำบล
 3. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานแยกบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา รอบแรกและรอบเพิ่มเติม
 4. รายละเอียดบริบทตำบลพร้อมแผนที่ตำบล
 5. ราชชื่อวิทยากรแยกเป็นภายใน ภายนอก สาขาที่เชี่ยวชาญของวิทยากร
 6. บทสรุปผลการดำเนินที่รี่ของหัวหน้าโครงการประจำตำบล
 7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการและการดำเนินการโตรงการ

 1. ชื่อตำบล รหัสตำบล คณะ
 2. ชื่อโครงการ
 3. ปัญหาความต้องการของชุมชนในตำบล สังเคราะห์เรียงตามความสำคัญ
 4. วัตถุประสงค์โครงการ
 5. การพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันของตำบลในการพัฒนาเชิงพื้นที่
 6. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบผลก่อนการพัฒนา กระบวนการพัฒนาและหลังการพัฒนา (พร้อมรูปถ่ายกิจกรรม แยกตามประเภทกิจกรรม

6.1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอื่น 1)

6.2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

6.3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Heath Care/ เทคโนโลยีต้านต่าง ๆ)

6.4 การส่งเสริมต้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ซุมชน)

 1. กิจกรรมที่ดำเนินการยกระดับพร้อมรายละเอียตภาพถ่าย
 2. สรุปผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพตำบล

 1. การประเมินศักยภาพตำบลของโครงการพัฒนาตำบล 16 เป้าหมายตังนี้ (นำเสนอผลก่อนการพัฒนา

กระบวนการพัฒนาและหลังการพัฒนา)

1.1 องค์กรชุมชน ตำบล มีสมรรถนะในการจัดการสูง

1.2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม

1.3 ความสามารถวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย

1.4 สัมมาชีพเต็มพื้นที่

1.5 เกษตรพอเพียง

1.6 สระน้ำประจำครอบครัว

1.7 การจัดการวิสาหกิจชุมชน

1.8 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ

1.9 การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

1.10 ตำบลปลอดภัย

1.11 การพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะปางอย่างทั่วถึง

1.12 ระบบสุขภาพตำบล

1.13 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล

1.14 ระบบความยุติธรรมชุมชน

1.15 ระบบสื่อสารชุมชน

1.16 ตำบลทำความตึ

สรุปผลศักยภาพตำบลเดิมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอยู่ระตับใดและปัจจุบันเป็นอย่างไรอยู่ระดับใค

 1. การประเมินการดำเนินการโครงกรยกระตับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและตัวชี้วัดตำบล 14 ตัวชี้วัดพร้อมอธิบายตังนี้

2.1 โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

2.2 โครงการพัฒนาตำบลแบบกำหนดประซากรเป้าหมายและงานที่ชัตเจน

2.3 ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่

2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ไต้ผลดี

2.5 นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค)

2.6 การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในตำบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและหน่วยงานรัฐ)

2.7 ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย

2.8เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)

2.9 คนเด่น (Champions)

2.10 ข้อมูล (การสำรวจการฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)

2.11 การก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Startups/Social Enterprise)

2.12. รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระตับตำบลจากกระบวนการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ของโครงการ

2.13 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(Resource Mobilization) จากโครงการ

 1. 14 แหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการการยกระตับเศรษฐกิจและสังศมรายตำบลแบบบูรณาการ

 1. สรุปผลที่ได้รับในการดำเนินโครงการฯ
 2. องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้จากการยกระตับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
 3. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาตำบล
 4. รายได้จากการพัฒนาตำบลก่อนและหลังการดำเนินการ
 5. ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
 6. ผลลัพธ์เชิงสังคม
 7. จำนวนบทความและ Clip VDO
 8. ปัญหาและอุปสรรค
 9. ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงาน

 1. รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ การติดต่อของผู้ปฏิบัติงาน
 2. ข้อมูลการพัฒนาทักษะ
 3. องค์ความรู้ที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green

Economy) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เข่น

 1. ต้านผลิตภัณฑ์

– พัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

– พัฒนาต้านช่องทางการตลาด e-Marketing

 1. ด้านการท่องเที่ยว

– พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

– พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เกษตรสีเขียวแบบยั่งยืน)

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล CBD

วิเคราะห์ CBD ด้วย Power แนบภาพกราฟพร้อมอธิบายประเด็นจุตเด่น จุตต้อย และที่ต้องการพัฒนา

ต่อยอด

ส่วนที่ 8 ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ภาคผนวก

และมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม โดยมีหัวข้อในการเก็บข้อมูลดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พัก / โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู