ข้าพเจ้านางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนที่วัดสำราญราษฏร์-โนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะเป็นการทำความสะอาดรอบบริเวรวัด ล้างห้องน้ำ จัดโต๊ะ จับผ้าเตรียมสถานที่ภายในวัด เนื่องจากในวันถัดไปทางวัดจะจัดงานทอดกฐินซึ่งทาง
ทีมงาน U2T ได้ร่วมงานทอดกฐินกับทางวัดและร่วมกันบริจากหลอดไฟ เสาไฟ และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางวัด

         

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 เตรียมจัดการทดลองการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ทีมงาน U2T
ได้แบ่งหน้าที่กันทั้งหมด 4 ทีม คือ ทีมสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้ ทีมอาหาร ทีมโปสเตอร์
และทีมอำนวยการ ข้าพเจ้าได้อยู่ในทีมสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้ ได้ลงพื่นที่ไปสำรวจและติดต่อประสานงานกับฐานเรียนรู้เพื่อจัดการทดลองการท่องเที่ยวครั้งนี้ ซึ่งฐานเรียนรู้ที่จัดในการทดลองการท่องเที่ยวครั้งนี้มีทั้งหมด 2 จุด คือ การทำกระถางปูนซีเมนต์ และการทอผ้า นอกจากนี้ในช่วงท้ายจะเป็นการเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีทั้งหมด 5 บูธ ดังนี้ 1. บูธเสื่อกก 2. บูธผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าท้องถิ่น 3. บูธผ้าไหม 4. บูธข้าวแต๋น 5. บูธไม้ประดับ 6. บูธน้ำอ้อย  ซึ่งในวันนี้คณะอาจารย์ประจำโครงการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมตามจุดต่างๆและคอยแนะนำในเรื่องการพูดเชิญชวนนักท่องเที่ยวและรวมถึงการจัดวางบูธสินค้าต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการทดลองท่องเที่ยวครั้งนี้ 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ทีมงาน U2T เข้าประจำจุดที่รับผิดชอบรอตอนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งข้าพเจ้าได้ประจำจุดตอนรับเป็นหลัก เวลา 09.00 น. นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจุดต้อนรับ ณ ศาลาประชาคม ม.16 บ้านโนนสำราญ ทีมงาน U2T ได้จัดที่ให้นั่งพักให้กับนักท่องเที่ยวและจัดเสิร์ฟเครื่องดื่ม Welcome drink ด้วยน้ำอ้อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวนั่งพักและทำธุระส่วนตัวเรียนร้อย ได้ออกเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พ้วงข้างไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ จุดแรกคือการทำกระถางปูนซีเมนต์ ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ทดลองลงมือทำกระถางจริง จากนั้นเดินทางไปชมฐานเรียนรู้ที่สองคือ การทอผ้า ในฐานนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าในแต่ละขั้นตอนจากคนในชุมชน บักเบรคด้วยการดื่มน้ำอัญชัน จากนั้นเดินทางทางชมวิถีการดำเนินชีวิตชาวตำบลถลุงเหล็ก โดยรถพ่วงข้างไปยังวัดสำโรง เวลา 12.00 น. ไหว้พระที่วัดสำโรงและร่วมทอดกฐินประจำปีของชาวบ้าน ณ วัดสำโรง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของชุม และรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูอาหารประจำท้องถิ่น เช่น แกงยอดอ้อย หมกหน่อไม้ หยวกกล้วยใส่ไก่ น้ำพริกผักสด เป็นต้น หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ทางทีมงานได้ไปส่งนักท่องเที่ยวที่จุดต้อนรับแล้วจึงเดินทางกลับ

        

                                

วันที่26 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำโครงการได้นัดประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อชี้แจงงานกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 

ทีมงานU2T นัดกันจัดสถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยกันจัดโต๊ะ เก้าอี้ เก็บกวาด เช็ดถู เตรียมพร้อมในการอบรมในวันต่อไป วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผ้า เวลา  07.30 น. รถทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกเดินทางมารับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาประชาคม ม.16 บ้านโนนสำราญ เพื่อเดินทางไปอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากร นางอมรรัตน์ สุขจิตต์  มีหัวข้อการอบรม
ดังต่อไปนี้
1.หลักสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
2.เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น
3.การเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ
4.กระบวนการสร้างผ้าทอท้องถิ่น
จากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ทำการตัดเย็บชิ้นงาน 3 ชิ้น คือ เสื้อ กระเป๋าใบเล็ก และ กระเป๋าใบใหญ่

     

           

 

 

อื่นๆ

เมนู