1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ประจำเดือน ธันวาคม

ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวอมรา ดาดผารัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลบ้านยาง ได้มีการจัดการประชุมออนไลน์ เพื่อแจ้งกำหนดการในการจัดอบรมวันที่ 20-21 และวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้

1 การบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้บรรยายถึง ความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืนและปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ

จากการอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนคือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากความรู้และภูมิปัญญาของคนในชุมชน ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยต้องมีความ สามัคคี มีความพอเพียง รวมพลังกัน ร่วมคิดร่วมทำ พึ่งพาอาศัยกันและกันในชุมชน

2 แนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชนและสังคมยอมรับ เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ การทำความดีเริ่มต้นที่ตัวเราต้องรู้จักนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิต รู้จักให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความประนีประนอม พูดในสิ่งที่ดี มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อัธยาศัยดีเป็นมิตรกับคนอื่น รู้จักให้อภัยกันและกัน มีน้ำใจและเสียสละ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและองค์กร

เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีคุณตาหอม หะทัยทาระ อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 12 บ้านง้าง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งคุณตาหอม หะทัยทาระ เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน คุณตาหอม ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงยาสมัยโบราณและตัวยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก ว่ามีสรรพคุณอย่างไรควรทานอย่างไรและใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทั้ง4ท่านจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คือ ผศ.ดร. จิตตะวัน  กุโบลา ดร.  จตุพัฒน์  สมัปปิโต อ. ชุลีพร  บุ้งทอง และ อ. เพียรพรรณ  สุภะโคตร

อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตพริกแกงว่าควรมีอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ในห้องเตรียมวัตถุดิบห้องแปรรูปห้องบรรจุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรือนผลิตพริกแกง เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการผลิต

 

อื่นๆ

เมนู