1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

ED02 “การนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                        สำหรับกิจกรรมนั้น มีการจัดกิจกรรมหลัก ๆ ด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ
                            1. การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง
                            2. การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data)
                            3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกง

                      การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง โดยผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา, ดร.  จตุพัฒน์  สมัปปิโต, อ. ชุลีพร  บุ้งทอง และ อ. เพียรพรรณ  สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมนั้น เป็นการนำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง ที่ดูดี สะดวก ทันสมัย ที่สำคัญถูกสุขอนามัย โดยคำนึง ใส่ใจถึงผู้บริโภคเป็นหลัก

                                             
                       การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมนั้น เป็นการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล ที่รวบรวม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะการแสดง แหล่งท่องเที่ยวทางงานช่างฝีมือ แหล่งท่องเที่ยวทาง ความรู้และแนวปฏิบัติ แหล่งท่องเที่ยวทางแนวปฏิบัติทางสังคม แหล่งท่องเที่ยวทางกีฬาภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และอื่น ๆ
                     จากการรวบรวมฐานข้อมูลนั้น ได้มีการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ไว้ในแอปพลิเคชันท่องเที่ยว ต.บ้านยาง (Banyang) เพื่อความสะดวกของบุคคลทั่วไป ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของท่องเที่ยวตำบลบ้านยาง

                                      
                     การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกง โดยจาก 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีเริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่พบภายในตำบล จนนำไปสู่การนำผลสรุปการสำรวจ มาร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน จนเกิดการนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจภายในตำบลที่มีอยู่แล้ว นำยกระดับพัฒนาต่อยอด เพื่อที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ซึ่งนั้นเองจึงทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ที่พร้อมจะพัฒนาขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาเทคโนโลยี เข้าไปร่วมในการผลิตพริกแกง เพื่อทำให้กระบวนการในการผลิต เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่เดือนที่ 11 เดือนธันวาคม ในการจัดจำหน่ายผ่านทางOnline Shopee : BanYang_Market (https://shopee.co.th/banyang.market?v=d41&smtt=0.0.4 )และFacebook : Banyang_Market (https://www.facebook.com/Banyang_Market-108296038380492/ )อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราวอีกด้วย อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันด้วยนะคะ รับรองอร่อย เด็ด เผ็ด สะระตี่ ต้องพริกแกงตรานี้ “เซราะเยียง”

                            

     

อื่นๆ

เมนู