1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

ED02 “การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

              ข้าพเจ้านางสาวอาภารัตน์ ลามะให ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
               จากการว่างแผนประจำเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ได้มีการประชุมวางแผนจัดการอบรม โดยมีการจัดอบรมที่ศาลาประชาคมบ้านผักบุ้ง หมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการอบรมนั้น ได้มีการจัดอบรบด้วยกันจำนวน 2 การอบรม คือ
                      1. การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ
                     2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง
               วันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จะเป็นการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งในส่วนของการอบรม ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชน และสังคม ยอมรับ
              โดยจากการอบรมนั้น ทำให้ทราบถึงหลักการบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จะทำให้ชุมชน และสังคมมีการยอมรับ ซึ่งการที่จะทำให้ชุมชน และสังคมยอมรับได้นั้น ก็ย่อมที่จะมีการเริ่มต้นจากตัวเราก่อน เริ่มต้นจากอะไร ก็คือเริ่มต้นจากตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นกาย(กายสุจริต) วาจา(วจีสุจริต) และใจ(มโนสุจริต)
                  กาย(กายสุจริต) คือ ความประพฤติชอบทางกาย เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย มีเมตตา กรุณาต่อสรรพสัตว์ ร่วมถึงการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ
                  วาจา(วจีสุจริต) คือ ความประพฤติชอบทางวาจา เช่น การพูดจาไพเราะ ไม่โกหก พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ถูกต้อง
                  ใจ(มโนสุจริต) คือ ความประพฤติชอบทางใจ เช่น การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น คิดให้อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาด อีกทั้งพยายามข่มใจไม่ให้โกรธ เมื่อมีคนทำไม่ดีกับเรา
            เมื่อมีการเริ่มต้นทำความดีจากตัวเราได้แล้วนั้น ก็ย่อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม แต่สำหรับการบริหารวิสาหกิจนั้น จะใช้แค่เพียงความดีในการที่จะบริหารเพียงองค์ประกอบเดียวก็คงจะไม่ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้หลักหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการบริหารวิสาหกิจ เพื่อที่จะทำให้ชุมชน และสังคมยอมรับ
            วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จะเป็นการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยได้รับเกียรติจากคุณตาหอม หะทัยทาระ หมอยาสมุนไพรบ้านง้าง ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา, ดร. จตุพัฒน์  สมัปปิโต, อ. ชุลีพร  บุ้งทอง และ อ. เพียรพรรณ  สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมนั้น ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต อีกทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในโรงเรือนผลิตพริกแกง ที่จะต้องถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
           สำหรับการปฏิบัติงานต่อไปคือ จะเป็นการจัดการอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

     

     

อื่นๆ

เมนู