ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

งานประจำเดือนธันวาคม ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการส้รางรายได้จากพริกแกง โดยได้เริ่มจากการวางแผนงาน ด้วยการประชุมออนไลน์มอบหมายหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ การจัดอบรมได้จัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกรียติจากคุณตาหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เกี่ยวยาสมุมไพร ยารักษาโรคด้วยสมุมไพร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้หรือพืชบางชนิดที่สามารถรักษาโรคได้และคุณตายังเล่าถึงความเป็นมาของอาชีพการเป็นหมอยาของคุณตาและรายได้ของคุณตาอีกด้วย

และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จัดอบรมในหัวข้อแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง แต่ก่อนที่เราจะผลิตพริกแกงต้องเตรียมโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม โดยได้รับเกรียติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาจาวิชานวัติกรรมอาหารและแปรรูป ดังนี้ ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง  และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก่อนจัดเข้าโรงเรือนก่อนผลิตพริกแกงโดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ตามนี้ ห้องเตรียมวัตถุดิบ ห้องแปรรูป ห้องบรรจุ และสุดท้ายอุปกรณ์ ซึ่งแต่ในละหัวมีย่อยลงไปเป็นของที่เราต้องซื้อเข้าโรงเรือนโดยเริ่มแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

หลังจากที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะเป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์เข้าโรงเรือยเพื่อเตรียมผลิตพริกแกงในต่อไป

อื่นๆ

เมนู