1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการขยะ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการขยะ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ข้าพเจ้า นายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ได้มีการจัดการอบรมในหัวข้อเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี  การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด การบริหารจัดการขยะ ซึ่งในการจัดอบรมนี้ได้จัดอบรมเป็นเวลา 9 วัน จะจัดแบ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี 2 วัน การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน 2 วัน การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด 2 วัน การบริหารจัดการขยะ 1 วัน การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทในชุมชน 1 วัน การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 1 วัน  ดังนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี เนื่องจากในปัจจุบันมีโรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก การรักษาสุขอนามัยของมือ การเว้นระยะห่าง รักษามารยาทในการไอ/จาม เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำตลอดเวลาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและคนที่เรารัก รวมถึงการรักษาระยะอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนหรือสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท และคุณควรสวมหน้ากากอนามัยหากไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายได้ เราจึงได้มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี โดยได้เรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่านมาให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ มาให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตหน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

 

 

การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน  โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน โดยทางทีมงานได้เรียญเชิญท่านวิทยากรมา1ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชภณ ทองเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผน และออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล

 

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด สุขภาพดีเราต้องดูแลตนเอง นอกจากอาหาร อากาศบริสุทธิ์ และจิตใจสบายไม่เครียดแล้ว การออกกำลังให้สุขภาพดีนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่มักจะมีข้อแก้ตัวบ่อยๆว่า ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ความจริงแล้วไม่ต้องใช้เวลามากมายเพียงแค่วันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ก็พอ จะเกิดผลดีต่อหัวใจและปอด และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายหรือเครื่องมือราคาแพงอะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว วิธีดีที่สุดคือการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆ ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สะดวกหรือเสี่ยงกับอุบัติเหตุ อาจใช้วิธีถีบจักรยานอยู่กับที่หรือเดินบนสายพานในขณะที่ฟังข่าวหรือดูละคร โทรทัศน์ ต้องถือว่าการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน ทางเราได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายนี้ให้ โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้ในการออกกำลังกาย การให้โปรแกรมที่เหมาะสมโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และการผลิตสื่อการออกกำลังกายเพื่อส่งมอบให้กับชุมชนต่อไป

การบริหารจัดการขยะ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันหนึ่งสาเหตุมาจากเราทุกคนที่ให้ความส าคัญกับ
รูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก รวมถึงค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียวท าให้มีวัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนอยู่กับขยะมูลฝอย และยาดต่อการหาวิธีที่เหมาะสมในการกำาจัด เกิดเป็นขยะมูลฝอย กองโตที่ไม่สามารถกำจัดได้ทัน เช่น ถุงพลาสติก ถ้วยน้ำที่เคลือบเทียน พลาสติกกระป๋องอลูมิเนียม กล่องโฟม เป็นต้น  จึงเป็นที่มาของการจัดการขยะในครั้งนี้ และได้นางประเนียรืรุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้ และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ มาเป็นวิยากร ให้ความรู้เรื่องขยะ ผลดี/ผลเสียของการบริหารจัดการขยะ เพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะ

การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทในชุมชน ธนาคารขยะ คือ การซื้อ-ขายขยะภายในโรงเรียนหรือชุมชน มีกระบวนการคล้ายกับธนาคารทั่วไป โดยให้ผู้ฝากนำขยะรีไซเคิลหรือของเก่ามาให้ธนาคารแทนเงินสด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ทำการตกลงไว้กับร้านรับซื้อของเก่า จากนั้นก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าบัญชีของผู้ฝาก ส่วนขยะที่ธนาคารรับฝากมาก็จะทำการคัดแยกและรวบรวมไว้ขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่าต่อไป ซึ่งมีกระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะ ระบบการดูแลและการบริหารงาน รวมถึงภาพอนาคตของธนาคารขยะ

การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้ำประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ในกิจกรรมนี้ได้แก่การดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน กิจกรรมการรณรงค์การมีจิตอาสาและการทำความดี รวมถึงการจัดทำสื่อรณรงค์

สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ลงมือวางแผนการทำงาน ทำให้มีความรู้ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนออกแบบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ การทดสอบสมรรถภาพ ความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกาย การรู้จักผลิตสื่อออกกำลังกาย การรู้จักการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการบริหารงานในหลายๆด้าน เพื่อให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีความความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ขอขอบพระคุณ :  อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบพระคุณ : อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ วิทยากรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชภณ ทองเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วิทยากรการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ

นางสาวรัตนา ปรุรัตน์ วิทยากรการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

นางประเนียร์ รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้ และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ วิทยากรการบริหารจัดการขยะ

ขอขอบพระคุณ : ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในการแสดงพลังของชุมชนยายแย้มวัฒนา

ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

พวกเราชาว U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา จะสร้างยายแย้มให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู