ข้าพเจ้านางสาวจันทร์เพ็ญ นิเวศสวรรค์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ก.พ.ร. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร.  ในเดือนธันวาคมวันที่ 13 – 30 ธันวาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดังนี้

ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน  โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 5,588 แปลง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพียงภาระงานเดียวคือด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน จึงต้องทำงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ วันละไม่ต่ำกว่า 500 แปลง/คน

สรุปงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดตลอด 11 เดือน คือ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  (ต้นฉบับ) หากพบข้อบกพร่องในการตรวจสอบจะมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ผู้ซึ่งควบคุมดูแลในการปฏิบัติงาน  โดยได้มีการตรวจสอบของอำเภอห้วยราช 8,000 แปลง  อำเภอบ้านด่าน 56,400 แปลง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น 74,500 แปลง    

การปฏิบัติงานประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เสร็จสิ้น ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมด การปฏิบัติภารกิจมอบหมายเป็นอันเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้จากบุคลากรภายในองค์กรที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารหลักฐานที่ดิน การตรวจสอบจำนวนข้อมูลโฉนดที่พบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งสำคัญคือการได้รับการแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวในองค์กร การทำงานร่วมกับผู้อื่น จากการทำงานมีปัญหาและอุปสรรคของระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างเล็กน้อย ประสบการณ์จากการทำงานทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานสามารถแก้ไขให้งานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ความรู้และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าจะไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

วิดิโอการลงพื้นที่ของกลุ่ม  ED02 – ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

 

 

อื่นๆ

เมนู