1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ประจำเดือน ธันวาคม

ED02 โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้า นางสาวจันทรา สินศิริ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการ พัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน แนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ สังคมยอมรับ เช่น การทำความดี ทางกาย ทางวาจา ทางใจ โดยมี นางสาว วรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น

1) ประวัติความเป็นมาของหมอยาสมุนไพร

2) การปรุงยาในสมัยโบราน

3) ตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

4) ตัวอย่างพืชและสรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว

โดยมี นายหอม หะทัยทาระ นักปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้จากการผลิตพริกแกง โดยมีการแนะนำวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรือนผลิตพริกแกง และแบ่งกลุ่มซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ผลิตพริกแกงลงโรงเรือน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ 4 ท่านจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา

ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต

อ. เพียรพรรณ สุภะโคตร

อ.ชุลีพร บุ้งทอง

อาจารย์จากสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป

ความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ได้ความรู้ด้านการทำความดีในชุมชน ได้แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน การประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ และได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน

อื่นๆ

เมนู