1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนและการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนและการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ได้แก่ การอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชนและการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ณ หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มประชุมการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าอบรมได้รับความความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตพริกแกง ลักษณะบรรจุภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และการเลือกให้ตรงกับการใช้งาน

การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลของชุมชนและการสร้างแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทาง Google Form เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวตำบลบ้านยางต่อไป

นอกจากนี้ คณะผู้ปฏิบัติงานยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าพริกแกงตำบลบ้านยาง ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์กกิ้งสตรีท จากนั้นได้จัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้งต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู