1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพและการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ดิฉัน นางสาวกัลยา  คะเรรัมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 คือ โครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ โดยการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ google meet

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ โดยสถานที่จัดคือ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ใหความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางในวันนี้ ในวันที่ 20 เนื้อหาที่พูดจะเป็นเรื่องการบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก ส่วนวันที่ 21 เนื้อหาที่พูดจะเป็นเรื่องแนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสังคมยอมรับ โดยในวันนี้จะมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแล้วออกมานำเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเอง หลังจากอบรมเสร็จทางท่านอาจารย์ได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในขั้นต่อไป

ต่อมาวันที่ 25-26 พฤจิกายน 2564 เป็นการจัดอบรมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง สถานที่จัดคือ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 ได้รับเกียรติจากคุณตาหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรไทย เช่น ประวัติความเป็นมาของสมุนไพรไทย ตัวยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ในวันที่ 26 ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร และแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงเรือนพริกแกง โดยอุปกรณ์แต่ละอย่างได้มีการแบ่งทีมในการหาอุปกรณ์และการจัดซื้อตามห้องต่างๆในโรงเรือน โดยแต่ละทีมจะต้องเปรียบเทียบราคาและหาอุปกรณที่มีคุณภาพที่ดี แล้วทำการจัดซื้อเพื่อนำไปจัดเก็บในโรงเรือนต่อไป

อื่นๆ

เมนู