1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยในการประชุมอาจารย์ได้ชี้เเจงเเนวทางการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมจัดเตรียมเอกสารการอบรม โดยในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564  จะจัดอบรมโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง เเละในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 จะจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน โดยสถานที่จัดอบรมจะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากประชุมเสร็จทางทีมงานของกระผมได้ไปช่วยกันจัดเตรียมเอกสารในการอบรมเพื่อให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันอบรม

ในวันที่  10 – 11 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในสองวันวันนี้ทางทีมงานได้เรียนเชิญอาจารย์ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร เเละได้เชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง มาร่วมอบรม โดยในการอบรมอาจารย์จะพูดถึงเเนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เเละได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ลงมือผลิตพริกเเกงตามมาตราฐานของการผลิตพริกเเกง เพื่อสร้างความพร้อมให้เเก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง ในการผลิตพริกเเกงเพื่อส่งขายสร้างรายได้ให้เเก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน การการอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมทั้งสองวันผ่านไปด้วยดี

ต่อมาในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เช่นเคย การอบรมในสองวันวันนี้ทางทีมงานได้เรียนเชิญ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากร โดยในการอบรมอาจารย์จะพูดถึงเเนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนภายในตำบลบ้านยาง ผ่านเเอปพลิเคชั่นใน Googel Play Store โดยเเอปพลิเคชั่นนี้จะสามมารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์เท่านั้น อาจารย์ได้สอนขั้นตอนการลงข้อมูลการท่องเที่ยวในเเอปพลิเคชั่น เเละได้เเบ่งหน้าที่ให้ทีมงานได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูล  เเหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางตามหมวดหมู่การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งกระผมได้รับหน้าที่ให้ลงข้อมูลการท่องเที่ยวของตำบลบ้านยางในเเอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Banyang ซึ่งตอนนี้เเอปพลิเคชั่นก็ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยเเล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน Googel Play Store ได้เรียบร้อยเเล้ว

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้นำผลิตภัณฑ์พริกเเกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง มาจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราว เเละได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

 

 

อื่นๆ

เมนู