1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการพัฒนาการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร การลงมือทำความดีในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยในการประชุมอาจารย์ได้ชี้เเจงเเนวทางการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมจัดเตรียมเอกสารการอบรม โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 โดยสถานที่จัดอบรมจะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากประชุมเสร็จทางทีมงานของกระผมได้ไปช่วยกันจัดเตรียมเอกสารในการอบรมเพื่อให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันอบรม

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในวันนี้ทางทีมงานได้เชิญคุณวริษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากร โดยในการอบรมวิทยากรจะพูดถึงหลักการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การทำงานภายในกลุ่มวิสาหกิจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมในวันแรกผ่านไปด้วยดี

ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนและสังคมยอมรับ โดยสถานที่อบรมจะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในวันนี้ทางทีมงานได้เชิญคุณวริษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการมาเป็นวิทยากรเช่นเคย โดยในการอบรมวิทยากรจะพูดถึงการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ชุมชนและสังคมยอมรับ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการทำความดีเริ่มต้นที่ตัวเรา โดยให้เขียนแนวทางการทำความดีต่างๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดให้ แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนองานของกลุ่มตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมในวันที่สองผ่านไปด้วยดี หลังจากอบรมเสร็จอาจารย์ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยในการประชุมอาจารย์ได้ชี้เเจงเเนวทางการอบรมเเละแบ่งทีมงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้อยู่ทีมจัดเตรียมเอกสารการอบรมเช่นเคย โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสถานที่จัดอบรมจะเป็นศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากประชุมเสร็จทางทีมงานของกระผมได้ไปช่วยกันจัดเตรียมเอกสารในการอบรมเพื่อให้พร้อมเสร็จก่อนถึงวันอบรม

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม โครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในวันนี้ทางทีมงานได้เชิญคุณหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย มาเป็นวิทยากร โดยในการอบรมวิทยากรจะพูดถึง ประวัติความเป็นมาของสมุนไพร การปรุงยาในสมัยโบราณ ตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก และตัวอย่างพืชและสรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมในวันแรกผ่านไปด้วยดี

ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ที่ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในวันนี้ทางทีมงานได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร โดยในการอบรมวิทยากรจะพูดถึง แนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง การจัดวางอุปกรณ์ และรายการอุปกรณ์ต่างๆ ตามห้องในโรงเรือนผลิตพริกแกง การอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้การอบรมในวันที่สองผ่านไปด้วยดี หลังจากอบรมเสร็จทางอาจารย์ได้แบ่งทีมตามห้องต่างๆ ในโรงเรือน เพื่อให้แต่ละทีมได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาจัดตั้งไว้ในโรงเรือนเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตพริกแกงได้ โดยกระผมได้อยู่ทีมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเตรียมวัตถุดิบ หลังจากแบ่งงานเสร็จทางทีมงานของกระผมได้แบ่งหน้าที่ให้ไปสำรวจราคาอุปกรณ์ตามร้านค้า แล้วนำมาเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกและดีที่สุด แล้วทำการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาไว้จัดตั้งไว้ในโรงเรือนผลิตพริกแกงต่อไป

อื่นๆ

เมนู