1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริการงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีด้านชุมชน และสังคมยอมรับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริการงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีด้านชุมชน และสังคมยอมรับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริการงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีด้านชุมชน และสังคมยอมรับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวกุลณัฐ คำทอง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ED02

ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ คำทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงานในเรื่องของการเก็บข้อมูลทรัพยากรในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อลงในระบบ ให้ครบถ้วนซึ่งดิฉันเองได้รับมอบหมายดูแลในส่วนของการเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นรวมถึงการประชุมในเรื่องการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริการงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีด้านชุมชน และสังคมยอมรับ ในวันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในส่วนหน้าที่รับผิดชอบในการจัดอบรมครั้งนี้ดิฉันเองได้รับหน้าที่ในส่วนงานเดิมคือดูแลเรื่องอาหารซึ่งอยู่ฝ่ายปฏิคมและการจัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมในวันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 และดิฉันเองได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนเรื่องของอาหารฝ่ายปฏิคมดูแลความเรียบร้อยในส่วนนี้

ในวันที่ 15ได้ทำการปรึกษากับทีมในสมาชิกเพื่อนัดหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จได้ผลสรุปในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชท้องถิ่นในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันลงพื้นที่ในช่วงเช้าขับรถจักรยานยนต์ในการสำรวจและช่วงบ่ายจำเป็นต้องจอดรถเเละเดินสำรวจตามบ้านเพราะละเอียดกว่าการขับรถระหว่างการหาข้อมูลลงในระบบอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ทำงานร่วมกับทีมค่อนข้างสนุกเพราะระหว่างการลงข้อมูลพืชบางชนิดเราก็ไม่รู้จักแต่ใช้การสอบถามจากคนในชุมชนและคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและได้ข้อมูลพืชอย่างครบถ้วน

ในวันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริการงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีด้านชุมชน และสังคมยอมรับ ณ ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ คุณวริษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีคุณธรรมการทำงานร่วมกันกับคนในองค์กรการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในวันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการจัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกงในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านจากหมอยาพื้นบ้านโดยได้รับเกียรติจาก นายหอม หะทัยทาระ หรือคุณลุงหอม อายุ 73 ปีเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆ สรรพคุณในการรักษาโรคจากยาสมุนไพรหรือสรรพคุณของต้นสมุนไพรในการรักษาโรคอีกด้วย ท่านศึกษาเรื่องยาสมุนไพรตั้งแต่ปี พ.ศ 2516 และได้รับรางวัลหมอพื้นบ้านดีเด่นอีก และมีตัวยาที่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 27 โรคด้วยกัน  และในวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการจัดอบรมจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร ได้แนะนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรือนและทำการมอบหมายหน้าที่ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าโรงเรือนและดิฉันเองได้รับมอบหมายในส่วนของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ห้องแปรรูป

อื่นๆ

เมนู