1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวเมทินี  งามแฉล้ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้บริการชุมชน สำหรับการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกงโดยดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายคือ การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง, การส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (community data)  การอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านผักบุ้ง หมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพริกแกงที่ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย อีกทั้งในส่วนของการเลือกสรรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า 

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ได้จัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ตามกลุ่มสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ของชุมชนตำบลบ้านยาง เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของวิถีชีวิตของประชาชนในตำบล,ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล

ผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มขายพริกแกง โดยได้ตั้งบูธขายสินค้าที่ตลาดคนเดินเซราะกราวที่จัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นการทดลองขายให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จักพริกแกงบ้านยาง และได้ทดลองซื้อพริกแกงไปประกอบอาหาร นอกจากนี้พริกแกงบ้านยางได้ขายทางช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทางได้แก่ ทางเพจ Facebook ใช้ชื่อว่า BanYang_Market และทางแอปพลิเคชัน Shopee ใช้ชื่อว่า BanYang_Market

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู