ข้าพเจ้านางสาวมนต์ธิกา ภูตเลิศ ประเภทนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

.          การทำงานประจำเดือนธันวาคม ได้ต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนที่ได้มีการส่งหนังสือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกับผู้นำหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้เกิดการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับชุมชนใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนถลุงเหล็ก  2.ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสำโรง   3.จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น  เดือนธันวาคม 2654 เป็นเดือนสุดท้ายในการจ้างงานตามสัญญาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปี 2564 จึงมีแผนการจัดการอบรมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานในตำบลอีกด้วย

 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนถนนเหล็กซึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมคือ วัดสำโรง ซึ่งทางวัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งในการจัดเตรียมสถานที่นั้นอาทิเช่นการจัดท่าการกวาดลานวัดการทำความสะอาดห้องน้ำการจัดเตรียมโต๊ะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด เราได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับฐานต่างๆซึ่งมีด้วยกัน 2 ฐานคือ ฐานกระถางและฐานผ้าไหม 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนถลุงเหล็กโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนถลุงเหล็กซึ่งกิจกรรมที่เราได้จัดเตรียมขึ้นนั้นมีทั้งหมด 2 ฐาน คือ ฐานกระถางและฐานผ้าไหมซึ่งใน 2 ฐานนี้จะเป็นการให้ความรู้และการลงมือทำ workshop แก่นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้ชมฐานทั้งสองฐานเรียบร้อยแล้วจะมีการพานักท่องเที่ยวไปชมประเพณีทอดกฐินของวัดสำโรงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของตำบลถลุงเหล็กและในโอกาสเดียวกันจะให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารท้องถิ่นของชุมชนเราซึ่งได้แก่ สุดยอดอ้อย น้ำพริกปลาทู หมกหน่อไม้ปลา นึ่งปู  ปลาส้ม แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ ส้มตำ และมีการชมนิทรรศการของพื้นบ้านในชุมชน อาทิ เช่น ข้าวแต๋น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าท้องถิ่น  ไม้ประดับ เสื่อกก ผ้าไหมและขนมอื่นๆเป็นต้น 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและคณะทำงานดำเนินการจัดสถานที่ในการจัด กิจกรรมเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   วันที่ 4ธันวาคม 2564 จะเป็นการอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น ซึ่งหัวข้อที่ 1 ก็คือหลักสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยวิทยากร นางอมรรัตน์ สุขจิตต์ และผู้ช่วย หัวข้อที่ 2 คือเทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่นหลัก หัวข้อที่ 3 คือการเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ หัวข้อที่ 4 กระบวนการสร้างงานผ้าท้องถิ่นวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงานผ้าทอตำบลถลุงเหล็ก

ากการทำงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการอบรมมากยิ่งขึ้น จากที่มีอยู่ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในระบบการทำงาน ข้าพเจ้าได้เข้าใจในการเก็บประสบการณ์การทำงานให้มาก ๆ เพื่อจะใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรู้จักการเป็นผู้นำที่ดีและการเป็นผู้ตามที่ดีแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้พบ และการสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู