1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การปฏิบัติงานในโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การปฏิบัติงานในโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นางสาวนิลวรรณ พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

จากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนรายได้ของประชาชนในตำบลบ้านยาง โดยเริ่มแรกเป็นการลงพื้นที่สำรวจในแต่ละชุมชนว่ามีผลิตภัณฑ์ใด หรือสิ่งใดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำมาพัฒนา และต่อยอดได้บ้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจในตำบลบ้านยางมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตขนมไทย และผลิตพริกแกงพริกแกงสำหรับขายส่งอยู่ก่อนแล้ว ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีแนวคิดที่จะนำพริกแกงมาพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและถูกสุขอนามัย โดยการจัดอบรมให้กับประชาชนที่สนใจในการหารายได้จากการทำพริกแกง ซึ่งอบรมตั้งแต่การทำพริกแกงแบบธรรมดาหรือนำมาตำให้ละเอียด จนถึงการนำมาแปรรูป โดยการนำมาทำเป็นแบบก้อน และซอส เป็นการใช้เทคโนโลยี Food Technology ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการยืดอายุ โดยการใช้สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Xanthan Gum และ Guar gum ทั้งนี้ในการผลิตพริกแกงทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ เพื่อให้บุคคลในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำ จากนั้นได้จัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพริกแกงตำบลบ้านยาง ให้ประชาชนที่สนใจเป็นผู้ผลิตพริกแกงออกจำหน่ายตามตลาดและในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ โดยมีทีมขายตามตลาดและตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ซึ่งสถานที่ที่ได้จำหน่ายเป็นแห่งแรกคือ ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท มีผู้สนใจและสอบถามค่อยข้างมากเพราะเป็นพริกแกงแปรรูปแบบใหม่ 

   

   

   

   

   

   

   

   

ในส่วนของการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยางนั้น ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้สร้างแอพพลิเคชันไว้สำหรับการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยได้แบ่งกลุ่มสำรวจพื้นที่ในตำบลบ้านยาง ว่ามีสถานที่ใดเป็นแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นจึงจำแนกเป็นสถานที่แหล่งธรรมชาติ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ศิลปะการแสดง งานช่างฝึมือดั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้าน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล รวมถึงกีฬาภูมิปัญญาไทย โดยใช้ชื่อแอพพลิเคชันว่า ท่องเที่ยว ต.บ้านยาง (BANYANG TOURIST SPOTS) 

       

       

 

อื่นๆ

เมนู