1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การ​พัฒนา​ด้าน​การ​บริหาร​งาน​อย่าง​เป็น​ธรรม​ การอยู่ร่วมกันในองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การ​พัฒนา​ด้าน​การ​บริหาร​งาน​อย่าง​เป็น​ธรรม​ การอยู่ร่วมกันในองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า  นางสาวนิลวรรณ  พลราษฎร์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ในเดือนธันวาคม ทางคณะผู้ดำเนินงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ​พัฒนา​เชิง​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​การ​บริหาร​งาน​อย่าง​เป็น​ธรรม​ใน​องค์กร​และ​การ​ลงมือ​ทําความ​ดี​ให้​ชุมชน​และ​สังคมยอมรับ​ และเกี่ยวกับการ​ถ่ายทอด​องค์​ความ​รู้​ทาง​ทักษะ​ใน​ทาง​อาชีพ​ใน​ชุมชน​ ซึ่งจัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน คือวันที่ 20, 21, 25 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในการอบรมวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 เป็นการบรรยายเรื่องการ​พัฒนา​เชิง​ปฏิบัติ​การ​ด้าน​การ​บริหาร​งาน​อย่าง​เป็น​ธรรม​ใน​องค์กร​และ​การ​ลงมือ​ทําความ​ดี​ให้​ชุมชน​และ​สังคมยอมรับ บรรยายโดย นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ซึ่งในการทำงานร่วมกันในองค์กรนั้นสิ่งที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งคือ มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีใจเป็นกลาง ความขยัน ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรเริ่มต้นจากตนเอง เพราะในการทำงานร่วมกันนั้นต้องมีการพูดคุยกัน ช่วยกันวางแผนให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น ต้องอย่าตำหนิ ประจาน หรือบ่น ควรยกย่องและเอาใจใส่ต่อผู้อื่น มีความยิ้มแย้ม จำชื่อผู้อื่นและเรียกให้ถูกต้อง ให้ความเป็นกันเอง เป็นนักฟังที่ดี หมั่นให้กำลังใจคนอื่นไม่ใช่ซ้ำเติม อดกลั้นและหลีกเลี่ยงการโต้เถียง เคารพความคิดเห็นและพูดคุยเรื่องที่เขาสนใจ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำ และพูดเรื่องความผิดของเราก่อนที่จะตำหนิผู้อื่น เป็นต้น และเพื่อนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า CSR มี 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือข้อกำหนดตามกฎหมาย ระดับที่ 2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ระดับที่ 3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และระดับที่ 4 ความสมัครใจ ซึ่ง CSR นั้นมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ได้พนักงานที่มีความสามารถ ราคาหุ้นและโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่เพิ่มขึ้น ยกระดับตราผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น 

ในการอบรมวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการถ่ายทอด​องค์​ความ​รู้​ทาง​ทักษะ​ใน​ทาง​อาชีพ​ใน​ชุมชน บรรยายโดย นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพรไทยมาจากบิดาและได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยมานานกว่า 49 ปี ตัวยาเด่น ๆ ของหมอหอม ได้แก่ กระบือเจ็ดตัว กระทุ้งเลือด กำลังเสือโคร่ง ช่วยบำรุงผิวพรรณสำหรับผู้หญิง และยาขับน้ำนม ปัจจุบันมีตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 27 โรค ซึ่งบ้านของหมอหอมนั้นมีพืชสมุนไพรปลูกทั่วบริเวณบ้าน เพื่อง่ายต่อการนำมาปรุงยาไว้จำหน่ายเป็นอย่างมาก

   

 

อื่นๆ

เมนู