1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน และการจัดฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน และการจัดฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชน และการจัดฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

     ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม  พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมจะเป็นการลงพื้นที่จัดอบรมเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้บริการชุมชน  โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) โดยวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้บริการชุมชน  โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้แบ่งเป็นสองวัน ณ ศาลากลางหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านยาง โดยการจัดอบรมทั้งสองครั้งนี้มี ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะอาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เกั่ยวกับการใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้บรรจุภัณฑ์มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการช่วยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกแกงให้มีความปลอดภัยและทำให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

    วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2564  เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้แบ่งเป็นสองวันเช่นกัน ณ ศาลากลางหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านยาง โดยการจัดอบรมทั้งสองครั้งนี้มี อาจารย์ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบลเพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

    และงานสุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคือการจัดทำสรุปรายงานผลการดําเนินงาน การติดตามและการประเมินผลรายตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงให้มีความหลากหลาย และมีรูปแบบแตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป ผลักดันส่งเสริมพริกแกงให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำตำบล เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างโรงเรือนผลิตพริกแกงเพื่อรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู