1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การปฏิบัติงานนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

ED02 “การปฏิบัติงานนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม”

               ข้าพเจ้านายนิวัฒน์ เจียดรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                สำหรับการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม
                                    1. การอบรมการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง โดยผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา, ดร.  จตุพัฒน์  สมัปปิโต, อ. ชุลีพร  บุ้งทอง และ อ. เพียรพรรณ  สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกระผมนั้นได้รับหน้าที่ในการจัดเตรียมวัตถุดิบการผลิตพริกแกง และทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องเสียงในระหว่างการจัดอบรม โดยการอบรมนั้นทำให้กระผมได้รับความรู้ในเรื่องทักษะ กระบวนการในการผลิตพริกแกง รวมถึงการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์พริกแกง ให้มีความน่าสนใจ พร้อมที่จะว่างขายตามท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย

                           

                                      2. การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้มาให้ความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล โดยการอบรมนั้นทำให้กระผมได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันท่องเที่ยว ต.บ้านยาง (Banyang) เท่านี้กระผมรับรองว่าการที่จะมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านยางนั้น ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับใครหลาย ๆ คนอีกต่อไป

     
                                      3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกง ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีการจัดจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราว อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายผ่านทาง Shopee, Facebook โดยตั้งชื่อร้านว่า Banyang_Market และอีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อ คือ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านผักบุ้ง  82 หมู่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 094-5941939

       

อื่นๆ

เมนู