1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ED04 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้า นายนพดล แหวนวิเศษ ประเภท นักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม ทางคณะผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้จัด กิจกรรมส่งท้ายปีที่ยายแย้มวัฒนา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ซึ่งมีทั้งหมด  4 กิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วย ผ้าภูอัคนี

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วย ผ้าภูอัคนีได้มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดเย็บ ออกแบบผ้า ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในช่วงสถานการณ์โควิดอีกด้วย

2.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน

     ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ ทองเติม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

โรงเรียนผู้สูงอายุนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนโดย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เตชภณ ทองเติมได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ โรงเรียนผู้สูงอายุให้กับชาวบ้านรวมถึงผู้สูงอายุที่เข้าอบรม มีกิจกรรมช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับ โรงเรียนผู้สูงอายุในอนาคต ว่าอยากมีโรงเรียนแบบไหน มีหลักสูตรอะไรบ้าง จากนั้นได้ให้ทำการนำเสนอโครงสร้าง โรงเรียนผู้สูงอายุในอนาคต ที่ช่วยกันคิดในช่วงเช้า

3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และ สุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา ปรุรัตน(ครูหวาน)และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด ได้มาอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมดังนี้  “การออกกำลังกายด้วยผ้าเป็นการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้นช่วยก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี สมรรถภาพทางกายมี 5 องค์ประกอบดังนี้

 1.Body Composition (องค์ประกอบของร่างกาย)

2.Cardiovascular Endurance(ความอดทนของหัวใจและหลอดเลือด)

3.Muscular Strength(ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ)

4.Muscular endurance(ความทนทานของกล้ามเนื้อ)

5.Flexibility(ความยืดหยุ่น)

โดยท่าทางที่ใช้ออกกำลังกายที่เสริมสร้างสมรรถนะด้วยผ้าภูอัคนี มีทั้งหมด 10 ท่า ได้แก่ การก้มเงย การบิดข้อมือ การพับข้อศอก การยกไหล่ การกางแขนบิดตัว (ซ้าย-ขวา) การกางแขนเอียงข้าง (ซ้าย-ขวา) การยกเหยียด กางแขนก้มแตะสลับ การชูผ้า ย่ำเท้า (สลับเท้าซ้าย-ขวา) การชูผ้าตีเข่าตรง (สลับซ้าย-ขวา)” หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง

4.การบริหารจัดการขยะ การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน และ การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติจากนางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้และประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน และ การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา

และหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วจะมีการแบ่งกลุ่มพัฒนาบ้านเพื่อเป็นบ้านต้นแบบให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยมีบ้านผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่าง มีทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่ บ้านโนนศิลา ม.8 (2หลัง)บ้านชุมพรพัฒนา ม.13 (2หลัง) นิยามของบ้านต้นแบบที่ต้องมี 1.ความสะอาด 2.การคัดแยกขยะ 3.การทำรั้ว 4.การทำป้าย 5.ธนาคารน้ำใต้ดิน 6.แปลงผักสวนครัว 7.ขยะอินทรีย์

ทั้งนี้ต้องคณะผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน คณาจารย์ และชาวบ้านคนในชุมชน ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือตลอดการทำงานที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณมากครับ

 

อื่นๆ

เมนู