1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า นางสาวภาคิณี อึงชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายการประชุม และมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านทางระบบออนไลน์ (google meet) ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายคือ การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง, การส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (community data) และการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตำบล

การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงรูปแบบกระบวนการผลิต และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ชาวบ้านได้ผลิตพริกแกงในโรงเรือนผลิตพริกแกงอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ชาวบ้านได้เกิดความชำนาญในอุปกรณ์ และหากมีข้อสงสัยสามารถที่จะถามวิทยากรได้ทันที

การส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (community data) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีอาจารย์ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในตำบลที่มีอยู่ เข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อจัดทำเป็นแอปพลิเคชันให้สะดวกแก่ผู้ที่สนใจทั้งเรื่องของวิธีชีวิตของประชาชนในตำบล, ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยว

ในส่วนของการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตำบลนั่นเป็นการสรุปผลของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้จัดขึ้น และได้การยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลให้มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู