1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการขยะ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการขยะ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการขยะ  ณ ศาลากลาง หมู่ที่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน เข้าอบรมเกี่ยวกับการบรรยายต่าง ๆและยังมีทฤษฎีของการลงมือปฏิบัติ เช่นการลงมือทำถังขยะเพื่อสำหรับแยกประเภทของขยะ การทำสวนพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้พวกเราทีมงานชาวU2Tมีการใโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                  ข้าพเจ้า นางสาวภัสสราภรณ์ พิมพาสีดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

   ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานมาตรการตามคำแนะนำของผู้นำชุมชนด้วยการเว้นระยะห่างของผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ขยายของเชื้อโควิด-19  การจัดกิจกรรมแบ่งออกได้ตามดังนี้

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2564 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี โดยได้ท่านวิทยากร 2 ท่านคือ อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ ท่านได้อบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้าใจถึงปรเด็นรวมถึงรายละเอียด จากนั้นท่านวิทยากรจึงได้จัดทำแบ่งกลุ่มให้ออกแบบสินค้า เช่น ออกแบบกระเป๋า เสื้อผ้า หมอน เป็นต้น และเลือกตัวแมนออกไปนำเสนอให้แก่ทุกคนได้หังรวมทั้งท่านวิทยากรด้วย

 

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2564 ออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เดชภณ ทองเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ทางท่านวิทยากรได้พาชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมไปด้วย คือการแจกกระดาษและปากกา พร้อมหาคำตอบจากท่านวิทยากรที่ท่านตั้งให้ โดยมีทางทีมงานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งบ้างก็ไม่ผู้สูงอายุไม่สามารถเขียนได้จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คำแนะนำ

วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด มีนางสาวรัตนา ปรุรัตน์ เป็นวิทยากรได้มีการให้ความรู้ในการออกกำลังกาย โดยผ้าที่ใช่ในการออกกำลังกายคือผ้าที่มีในชุมชน ทางท่านวิทยากรได้สอนการให้โปรแกรมที่เหมาะสมโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และการผลิตสื่อการออกกำลังกายเพื่อส่งมอบให้กับชุมชนต่อไป จากที่เอาผ้าของชุมชนมาใช้ถือเป็นการอุดหนุนและอนุรักษ์ผ้าในชุมชนอีกด้วย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564ได้รับเกียรติจากโดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้ และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ให้ความรู้เรื่องขยะ ผลดี/ผลเสียของการบริหารจัดการขยะ เพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะ กระบวนการในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ และภาพอนาคตของการบริหารขยะของแต่ละชุมชน ท่านวิทยากรได้อบรมให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างละเอียด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้ และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้มีการอบรมต่อเนื่องจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดอบรมในหัวข้อของ กระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะ ระบบการดูแลและบริหารงานและภาพอนาคตของธนาคารขยะ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โครงการคือกิจกรรมจิตอาสาและการกระทำความดีเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันได้แก่ การดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน กิจกรรมการรณรงค์การมีจิตอาสาและทำความดี และการทำสื่อรณรงค์ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างทางทีมงานทุกคน อาจารย์ที่ปรึกษาและประชาชนในชุมชนที่ได้เข้าร่วม

ขอบคุณทีมงานและคณาจารย์และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีและทําให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู