ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

 ทางทีมงานU2T และคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี

2.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

4.กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ และการออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

5.การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

        การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ทางทีมงานได้มีการป้องกันตามมาตการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด  การเว้นระยะห่างทางสังคม ล้องมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดทั้งการจัดกิจกรรม

 • กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา (ผ้าฝ้ายภูอัคนี)  พัฒนาผ้าฝ้ายภูอัคนีให้เป็นของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้าที่มีหลากหลายรูปแบบ กระเป๋าโทรศัพท์  หน้ากากอนามัย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากรได้ให้คำปรึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยผ้าภูอัคนี การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้จริง และทางทีมงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนช่วยกันออกแบบและเสนอความคิดเห็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำจากผ้าไหม ให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลยายแย้มวัฒนา
  ติดต่อซื้อสินค้า : เพจ Facebook , Shopee , Lazada หรือ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ตำบลยายแย้มวัฒนา
   
 • กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านร่าง อารมณ์ สังคม สติปัญญา ฝึกให้ผู้สูงอายุมีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย  สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม อธิบายสัดส่วนเนื้อหาที่ควรมีในโรงเรียนผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาที่ผู้สูงอายุต้องรู้ 50% ควรรู้ 30% อยากรู้ 20% มีการปรึกษาหารือกันกับทางอาจารย์เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสนใจและความพร้อมของผู้สูงอายุด้วย 

                   

 • กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด เป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียว คือ ผ้า มาช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและอดทน การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำเกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา ปรุรัตน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ถูกวิธี บอกให้ทราบถึงข้อเสียของการออกกำลังกายที่ผิดวิธี และแนะนำวิธีการออกลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย    ท่าที่ใช้ออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี มีทั้งหมด 10 ท่า ได้แก่
  1. ก้มเงย
  2. บิดข้อมือ
  3. พับข้อศอก
  4. ยกไหล่
  5. กางแขนบิดตัว (ซ้าย-ขวา)
  6. กางแขนเอียงข้าง (ซ้าย-ขวา)
  7. ยกเหยียด
  8. กางแขนก้มแตะสลับ
  9. ชูผ้า ย้ำเท้า (สลับเท้าซ้าย-ขวา)
  10. ชูผ้าตีเข่าตรง (สลับซ้าย-ขวา)


 • กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน เป็นกิจกรรมที่เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้สะอาด ปลอดจากมลพิษต่างๆ และมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากทางท่าน ธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนามาเข้าร่วมในการวางแผนการจัดการขยะ ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลัก การ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
  ประเภทของขยะ มีดังนี้
  ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง กระดาษที่มีแผ่นฟิล์ม
  ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และ การเกษตรกรรม
  ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลาย สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ     เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ อโลหะ เป็นต้น
  ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป็นขยะจากสถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ซึ่งต้องใช้กรรมวิธี ในการทําลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่กระป๋องสีฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
 • กิจกรรมการส่งเสริมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ทางทีมงานu2t
  ได้ร่วมมือร่วมใจกัน วางแผนงาน ขั้นตอน สิ่งที่ต้องทำ และอุปกรณที่ต้องเตรียม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับเกียรติจากทางท่านปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและพี่ๆทีมงานเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนามาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย  ได้ดำเนินการลงพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 13 บ้านต้นแบบจะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ช่วยกันทำความสะอาด  ทำที่คัดแยกขยะ โดยแยกเป็น ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ทำรั่วบ้าน ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อลดการเกิดน้ำขัง คอกปุ๋ยหมักเก็บเศษใบไม้ ทำแปลงผักสวนครัว ทั้งนี้ทางชาวบ้านในชุมได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย การทำครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

ทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดิโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน ความสามารถและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มวัฒนาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

วิดีโอของตำบลเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู