โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ ) โดยทางทีมงาน U2T และวิทยากรได้ไปให้ความรู้เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ซึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้คืออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ชำนาญการในเรื่องการออกแบบผ้า
ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ติดต่ออาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ เพื่อมาต่อ
ยอดความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้นำไปต่อ
ยอดผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยวิทยากรได้ให้ประชาชนระดมความคิดคิดว่าอยากผลิต อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบไหนขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งให้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมา และมีตัวแทนที่ออกแบบ

การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับเกียรติจากวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ ทองเดิม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำข้อมูลความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าอบรมถึงกระบวนการปฏิบัติตนในการจะทำโรงเรียนผู้สูงอายุและต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ และให้ประชาชนช่วยกันคิดหลักสูตรที่อยากเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมอธิบายถึงรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด เป็นการสอนให้ประชาชนรู้จักวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยตัวเอง โดยวิทยากรในการสอนการออกกำลังกายเป็นเจ้าของฟิตเนสแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์คือนางสาวรัตนา ปรุรัตน์ เป็นวิทยากรให้ประชาชน โดยวิทยากรได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนออกกำลังกายพร้อมให้ความรู้ในการออกกำลังกายแก่ประชาชน และได้พาประชาชนออกกำลังกายโดยใช้ผ้าภูอัคนีมาช่วยในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยืดแขนขาได้สะดวก หลังจากให้ความรู้ วิทยากรได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังจากได้รับความรู้อีกครั้งและทางทีมงานของ U2T ได้จัดทำเอกสารซึ่งเป็นขั้นตอนในการออกกำลังกายแจกให้ประชาชนนำกลับไปปฎิบัติต่อที่บ้านได้

มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

การบริหารจัดการขยะ วิทยากรคือนางประเนียน รุ่งโรจน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และประธาน อสม. ชุมชนบุลำดวนใต้ โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องขยะแก่ผู้นำชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาเพื่อนำไปพัฒนาในหมู่บ้านตนเอง บอกถึงข้อดี-ข้อเสียของการบริหารจัดการขยะ เพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะกระบวนการในการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะ การสร้างรายได้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ ตัวอย่างเช่น การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ การทำหมวกจากถุงพลาสติก การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษขวด และอธิบายภาพอนาคตโครงการบริหารจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ

การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน วิทยากรได้แก่ นางประเนียน รุ่งโรจน์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการก่อตั้งธนาคารขยะว่าควรต้องปฏิบัติหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร ระบบการดูแลและการบริหารงานควรวางแผนและมอบหมายงานกันอย่างไรผลจึงจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทางผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและเจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาที่ได้ลงพื้นที่ไปจะทำครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกบ้านของตน กิจกรรมที่ร่วมกันทำก็เป็นการจัดทำการดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและร่วมกันให้ประชาชนมีจิตอาสาและพร้อมทำความดีให้แก่หมู่บ้านของตนเอง

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจำตำบล ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนายแย้มวัฒนา ผู้นำชุมชน และทางทีมงาน U2T ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฎิบัติงานทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู