1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ และโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ และโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวษกามาศ โจนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet โดยมีการหมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน และแผนการดำเนินการกิจกรรม ในการจัดอบรมโครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ในวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมโครงการการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กร และการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย คุณรวิษฎา แต้มโคกสูง เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้อบรมเกี่ยวกับการบริการงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยประเด็นในการอบรม คือ แนวทางการบริหารจัดการงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความเป็นมาและความสำคัญ และปัจจัยที่จะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ รวมถึงการบริหารงานอย่างเป็นธรรม โดยวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรายได้ เพื่อสร้างรายได้และการจัดการอย่างมีระบบ เกิดความสามัคคี ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับเป้าหมายคือการหารายได้ แต่สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อทำให้ไม่เกิดการการแตกแยก และความไม่เป็นธรรมในองค์กร และในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้อบรมเกี่ยวกับแนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับสังคม และสังคมยอมรับ โดยประเด็นในการอบรม คือ การเริ่มต้นทำความดีนั้นเริ่มต้นจากตัวเรา การทำความดีทำได้ทั้ง ทางกาย วาจาและใจ เช่น การตั้งใจทำงาน พูดจาไพเราะ ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นต้น และยังมีการจัดกิจกรรม ซีอาร์เอส (CRS) คือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้สมาชิกร่วมกันเขียนถึงกิจกรรมที่เป็นการทำความดีเพื่อสังคม ทำให้สมาชิกเกิดการตระหนักต่อการทำเพื่อตนเองและเพื่อสังคม หากนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในวิสาหกิจชุมชน จะสามารถทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ เพราะสมาชิกจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน โดย นายหอม หะทัยทาระ ผู้มีความรู้ด้านสมุนไพร เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยประเด็นในการอบรม คือ การปรุงยาสมุนไพร การให้ความรู้ด้านพืชและสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก และเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพร เพื่อให้สามารถนำไปใช้รักษาโรคและอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ โดยสมุนไพรแต่ละชนิดยังสามารถนำมารักษาโรคได้ทั้งส่วนลำต้น ราก และใบ อีกด้วย และในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ทางทักษะในการพัฒนาอาชีพชุมชน ด้านการผลิตพริกแกง โดย ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์ เพียรพรรณ สุภะโคตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยประเด็นในการอบรม คือ การแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตพริกแกง เช่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้โรงเรือนผลิตพริกแกงผ่านมาตรฐานในการผลิต ให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู