1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และโครงการส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล ( Community data ) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และโครงการส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล ( Community data ) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และโครงการส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล ( Community data )  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ซึ่งกิจกรรมของเดือนธันวาคม คือ การจัดโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 และโครงการส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล ( Community data ) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน วันที่ 12 ธันวาคม 2564 งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ ออกแบบ จัดทำป้ายโครงการ และงานลงทะเบียน สุดท้ายคือจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตำบล

                โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลาอาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมจะเป็นการอธิบายกระบวนการผลิต และบรรจุพริกแกง ให้กับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ และให้ชาวบ้านได้ทดลองผลิต และทดลองบรรจุพริกแกงด้วยตนเอง เพื่อให้คุ้นชินกับกระบวนการผลิต และการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือน

                โครงการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล ( Community data ) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบมีเป้าหมายชัดเจน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยมีอาจารย์ ดร. เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ จากสาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆในตำบล และวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลในตำบลบ้านยาง โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ให้มีกลุ่มสำหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และกลุ่มที่ลงข้อมูลในระบบออนไลน์

                และการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตำบล เป็นการจัดทำรูปเล่มรายงานการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ผลการสำรวจ งบประมาณการดำเนินโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู