1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการอบรมการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการอบรมเรื่องแนวทางการทำความดี และโครงการถ่ายทอดทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการอบรมการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการอบรมเรื่องแนวทางการทำความดี และโครงการถ่ายทอดทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 โครงการอบรมการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการอบรมเรื่องแนวทางการทำความดี และโครงการถ่ายทอดทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ซึ่งกิจกรรมของเดือนธันวาคม คือ โครงการอบรมการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมเรื่องแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะอาชีพในชุมชน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และโครงการอบรมการสร้างรายได้จากพริกแกง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ ออกแบบ จัดทำป้ายโครงการ และงานลงทะเบียน

                โครงการอบรมการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความเป็นมา การจัดการและการบริหารกลุ่มเพื่อให้การทำงานภายในกลุ่มวิสาหกิจเป็นไปอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน

                โครงการอบรมเรื่องแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชน และสังคมยอมรับ หลักการทำความดี และแนวทางการทำความดีให้สังคม ซึ่งหลังการบรรยายมีกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการทำความดีให้กับชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายมาประกอบการคิด

                โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะอาชีพในชุมชน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ให้ความรู้เกี่ยวกับพืช และยาสมุนไพร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาสมุนไพร และตัวอย่างของโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพร ซึ่งมี นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชสมุนไพรไทยในตำบลบ้านยาง เป็นวิทยากร

                โครงการอบรมการสร้างรายได้จากพริกแกง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโรงเรือน อุปกรณ์ที่จำเป็น โดยได้มีการแบ่งกลุ่มให้จัดหาอุปกรณ์ในโรงเรือนตามส่วนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกกลุ่มได้จัดหาอุปกรณ์ และนำไปจัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย พร้อมสำหรับการใช้งาน

อื่นๆ

เมนู