1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ED04 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานโดย ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูปลายบัด

     วิทยากรโดย อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายของกลุ่มทอผ้าโนนเจริญ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ผ้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มีการออกแบบหน้ากากผ้า พร้อมกับการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในช่วงโควิด

2.การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุ 

     วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ ทองเติม โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

     วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

-เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป

     ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ

-ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน

-ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง

-ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม

-ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

-ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป

3.การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูปลายบัดและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

วิทยากรโดย นางสาวรัตนา ปรุรัตน(ครูหวาน)และทีมงาน โดยการออกกำลังกายด้วยผ้าเป็นการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ โดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี โดยท่าที่ใช้ออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี มีทั้งหมด 10 ท่า ได้แก่ การก้มเงย การบิดข้อมือ การพับข้อศอก การยกไหล่ การกางแขนบิดตัว (ซ้าย-ขวา) การกางแขนเอียงข้าง (ซ้าย-ขวา) การยกเหยียด กางแขนก้มแตะสลับ การชูผ้า ย้ำเท้า (สลับเท้าซ้าย-ขวา) การชูผ้าตีเข่าตรง (สลับซ้าย-ขวา)

4.การประชุมและออกแบบการพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

วิทยากรโดย นางประเนียร รุ่งโรจน์ ร่วมกับนายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์การบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

-เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ

-เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

5.การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

     วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

-เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม

-เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม

-เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น

 

ขอขอบพระคุณ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์  คณบดีคณะครุศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ วรศักดิ์กัญญา นายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒนา

นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา

นายทวีชัย โทศรี กำนันตำบลยายแย้มวัฒนา

ผู้ใหญ่บ้านวัฒนา หมู่ 1 ผู้ใหญ่บ้านยายคำ หมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้านโคกหัวเสือ หมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้านยายแย้ม หมู่ 4 ผู้ใหญ่บ้านโคกหญ้าคา หมู่ 6 ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ผู้ใหญ่บ้านโนนศิลา หมู่ 8 ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้านยายแย้ม หมู่ 10 ผู้ใหญ่บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ 11 ผู้ใหญ่บ้านเขาดิน หมู่ 12 ผู้ใหญ่บ้านชุมพรพัฒนา หมู่ 13 ผู้ใหญ่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 14 ผู้ใหญ่บ้านยายแย้มพัฒนา หมู่ 15 ผู้ใหญ่บ้านวัฒนา หมู่ 16

อาจารย์กรรัช มากเจริญ          ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ปัฐพงศ์ เทียมตรี          Admin ตำบล

อาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ            อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์      อาจารย์ประจำหลักสูตร

ว่าที่ รต.ปฎิวัติ ปฏิสังข์             เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร

 

 

 

อื่นๆ

เมนู