1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 “การพัฒนาการบริหารอย่างเป็นธรรม การอยู่ร่วมกันในองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำเดือนธันวาคม

ED02 “การพัฒนาการบริหารอย่างเป็นธรรม การอยู่ร่วมกันในองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์  บุตรงาม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรม โครงการการพัฒนาการบริหารอย่างเป็นธรรมในองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน 2564 และโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพในชุมชน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ณ หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมระหว่างวันที่ 20-21 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวรวิษฎา  แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ดังนี้ 1. คณาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 3. ผู้ปฏิบัติงาน โดยการอบรมทั้ง 2 วันวิทยากรได้บรรยายครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 1. การบริหารงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. แนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสังคมยอมรับ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน, ลักษณะวิสาหกิจ, แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบวิสาหกิจชุมชน, ปัจจัยที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ, และแนวคิดในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจการตั้งวิสาหกิจชุมชน ที่ผู้ปฏิบัติงานรวมกลุ่มเพื่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ที่เป็นการนำผลิตภัณฑ์พริกแกงที่มีอยู่ในตำบลบ้านยางมาพัฒนาต่อยอด เพื่อยกระดับพริกแกงนำมาสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีตำบลอยู่แล้วมาทำพริกแกง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมหัวข้อ แนวทางการทำความดีในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชนและสังคมยอมรับ ข้าพเจ้ารับความรู้เกี่ยวกับการทำความดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน เป็นสิ่งที่ทำง่ายมากที่สุดสามารถทำได้เลย และการนำคุณธรรมมาใช้ในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องการการตั้งวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจมาเป็นสมาชิก การดำเนินงานต่างๆ ต้องทำร่วมกันและสามัคคี จึงจะทำให้การรวมกลุ่มเป็นไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายแรกที่ร่วมกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านยางขึ้นมา

การอบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ คือ นายหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถนำมารักษาโรคต่าง ๆ ได้

การอบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา, ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต, อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง, และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับการทำโรงเรือนเพื่อทำพริกแกงของตำบลบ้านยาง และการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะเริ่มทำพริกแกงเพื่อให้ได้คุณภาพและสะอาดตามหลักอนามัย

 

 

อื่นๆ

เมนู