1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกงและการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวยุวดี นามโคตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน โดยการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในการจัดอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 ธันวาคม และวันที่ 12 ธันวาคม จะเป็นการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชองชุมชน รายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน สถานที่จัดอบรมในครั้งนี้คือ  ศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 จะเป็นการอบรมโครงการการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง การอบรมในวันนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตวิธีการผลิตพริกแกง,การบรรจุพริกแกงในบรรจุภัณฑ์และการทดลองทำพริกแกงของผู้เข้าอบรม  โดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในตำบลบ้านยาง โดยตลอดการอบรมทางทีมงานได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้ความรู้ในการผลิตพริกแกงแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ต่อมาวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการวางแผนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงที่ถนนคนเดินเซราะกราววอคกิ้งสตรีท แต่เนื่องจากเกิดปัญหาในการติดต่อสถานที่จึงทำให้ไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในวันนี้ได้

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เป็นการอบรมการส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน รายตำบล (Community data) เพื่อให้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหาในการอบรมในครั้งนี้คือ การจัดทำแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน สมาชิกผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานที่เหลือได้รับมอบหมายในการหาข้อมูลต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน โดยการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet การประชุมในครั้งนี้เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นต่อไปคือการแบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามหัวข้อการทำงานได้แก่ การจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ,การสร้างแพลตฟอร์มช่องทางการขายออนไลน์และการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและบันทึกลงในแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านยาง ต่อมาวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงเซราะเยียง ที่ถนนคนเดินเซราะกราววอคกิ้งสตรีท โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ ทศศะ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการติดต่อสถานที่ ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้ช่วยกันจัดสถานที่และช่วยกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงจนทำให้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู