1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การพัฒนาด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวยุวดี นามโคตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้แก่สมาชิกผู้ปฏิบัติงานในตำบลบ้านยาง โดยการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet การประชุมในครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดการอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ โดยสถานที่จัดอบรมในวันนี้คือ ศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมการอบรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยการอบรมในวันนี้ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โดยเนื้อหาที่ใช้อบรมในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ยังคงเป็นการจัดการอบรมโครงการ การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานอย่างเป็นธรรมในองค์กรและการลงมือทำความดีให้ชุมชน และสังคมยอมรับ โดยสถานที่จัดอบรมในวันนี้คือ ศาลาประจำหมู่บ้านผักบุ้ง หมู่ที่16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันนี้ท่านวิทยากร นางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง ได้มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำความดี ในบทบาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับชุมชน และสังคมยอมรับ และได้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมในหัวข้อการลงมือทำความดีให้ชุมชนและสังคมยอมรับทำได้อย่างไร โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีจากหลักธรรมต่างๆที่ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความคิดของกลุ่มตนเอง หลังจากอบรมเสร็จอาจารย์ได้นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในขั้นต่อไป

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยในวันนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรจากคุณตาหอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในตำบลบ้านยาง ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จะนำเข้ามาไว้ในโรงเรือนพริกแกง โดยได้มีการแบ่งทีมการจัดซื้ออุปกรณ์ตามห้องต่างๆในโรงเรือน ตัวดิฉันได้อยู่ทีมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเตรียมวัตถุดิบ โดยในทีมได้มีการแบ่งหน้าที่หาอุปกรณ์และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ ให้แก่สมาชิกทุกคนแล้วทำการจัดซื้อต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู