1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนายุวมัคคุเทศก์แบบวิถีชนบท ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนายุวมัคคุเทศก์แบบวิถีชนบท ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรรัมย์  

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลากลาง หมู่ที่11 บ้านวัฒนาใหม่  ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน เข้าอบรมเกี่ยวกับการบรรยายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ เยาวชนที่มีจิตอาสาพาท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา  โดยให้ความสำคัญกับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่อย่างลึกซึ้งโดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือชาวบ้านในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPที่เป็นของดีของชาวตำบลยายแย้มวัฒนา  

การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้พวกเราทีมงานชาวU2Tมีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดเเละรัดกุม ด้วยการเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งของการเข้าออกในที่อบรม เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ขยายของเชื้อโควิด-19

     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการอบรมฟังคำบรรยายจะแบ่งออกเป็น2ช่วง ด้วยกันดังนี้

ช่วงเช้า ของการบรรยาย ได้รับเกียรติจากอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร และอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์’’ การเชื่อมโยงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ในการสร้างความสมดุลของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นความสำคัญที่คุณค่าของชุมชน เพื่อให้ชุมชนภูมิใจความเป็นเนื้อแท้ของตน และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เป้าหมายของจัดกิจกรรมอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ให้ข้อมูลในเรื่องของ -การทำความร่วมมือทางการท่องเที่ยว -การจัดทำแผนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว -การจัดทำแผนการท่องเที่ยว -การผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยว/ศูนย์การเรียนรู้ และให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่อง “ยุวมัคคุเทศก์’’เพื่อเสนอแนวทางการเรียนรู้ การเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนและ เกิดการ พึ่งพาตนเองพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

 

และเรื่องสุดท้ายของการบรรยายอาจารย์ทั้งสองท่าน อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกรและอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ได้พูดถึง “ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP” และให้ความรู้ในด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดได้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ให้มีคุณภาพและศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ช่วงบ่าย

จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นและทีมงานU2Tช่วยกันวางแผนการท่องเที่ยวใน1วัน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารที่เป็นจุดขาย พร้อมบอกเส้นทางการเชื่อมโยงในการใช้เวลาท่องเที่ยวโดยการจัดบู๊ท  โดยมีบู๊ทสินค้า ดังนี้ 1.พัฒนา ไอศครีมกะทิสด 2.กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 8 ไม้กวาด 3.ขนมข้าวแต๋น หมู่5 10 11 แม่ชัน 4.ส้มตำ เจ๊พร ปากปลาแดก 5.ไม้ดอกไม้ประดับ 6.ขนมจีนเส้นสด 7.น้ำปั่น 8.ผ้าไหม 9.เครื่องจักสาน 10.ขนมครกโบราณ

รูปภาพการจัดกิจกรรม

           

สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานมัคคุเทศก์จากจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับชาวบ้านในชุมชนและคณาจารย์ประจำตำบลร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน U2Tจนกิจกรรมภายในงานลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่

อื่นๆ

เมนู