1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนายุวมัคคุเทศก์แบบวิถีชนบทและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนายุวมัคคุเทศก์แบบวิถีชนบทและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จำเดือนพฤศิจิกายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและทีมงานU2T 

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว (Creative economy)  บ้านวัฒนาใหม่  ณ ศาลากลาง หมู่ที่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน เข้าอบรมเกี่ยวกับการบรรยายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยทุนอาชีพ โดยออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการเดินทางที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์จริงแท้ที่เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่ในชุมชนยายแย้มวัฒนา และนำมาซึ่งความเชื่อมโยงชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่และเป็นผู้รังสรรค์วัฒนธรรมที่มีชีวิตนั้น” และการเป็นยุวมัคคุเทศก์เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมของตำบลยายแย้มวัฒนา ซึ่งประสบการณ์ของชาวบ้านในชุมชนทำให้นักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจผ่านประสบการณ์ของตัวเอง เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้พวกเราทีมงานชาวU2Tมีการใโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                  ข้าพเจ้า นางสาวภัสสราภรณ์ พิมพาสีดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

   ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประช้มาตรการตามคำแนะนำของผู้นำชุมชนด้วยการเว้นระยะห่างของผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ขยายของเชื้อโควิด-19  การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วง ดังนี้

                                                                                            ช่วงเช้า

       การบรรยายจากอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร สาขาวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรมย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์หลักในการบรรยายเรื่องยุวมัคคุเทศก์

1.เพื่อเกิดการพัฒนาผู้นำเที่ยวในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

2.ชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์ยังได้ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่อง “ยุวมัคคุเทศก์’’  เรื่องการวางแผนกำหนดเส้นทาง จัดกำหนดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับฤดูกาลและระยะเวลา ติดต่อสถานที่พักแรม หรือเตรียมอุปกรณ์เพื่อการพักแรมในสถานที่ที่จะนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่  และบรรยายให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของสถานที่และท้องถิ่น แหล่งธรรมชาติที่น่าชมและน่าสนใจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ของเรา จัดการเรื่องที่พักแรม  และดูแลให้ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างการนำเที่ยว โดยพยายามจัดการให้บริการที่สร้างความพอใจ  และประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างทั่วถึง

 ทั้งนี้แนะนำการพานักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะเพื่อชมสถานที่ต่าง ๆ หรือทัศนาจรตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเพื่อนำชม และศึกษาสถานที่ต่าง ๆ แนะนำอาหาร ๆที่น่าสนใจและเป็นขายชาวบ้านในชุมชน อธิบายจุดที่น่าสนใจทั้งหมด และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว  ตอบคำถามและให้ข่าวสารหรือความรู้อื่น ๆ ตามความพอใจของนักท่องเที่ยว

รูปภาพการบรรยายช่วงเช้า

รูปภาพที่1,2,3,4 ภาพผู้เข้าร่วมฟังอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิการ

                                                                                   ช่วงบ่าย

อาจารย์ทั้งสองท่าน อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกรและอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้ชาวบ้านช่วยกันออกความคิดเห็นและเลือกที่พักที่ดี สะอาด อำนวยความสะดวกครบด้าน ร้านอาหารพร้อมเมนูที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวตำบลยายแย้มวัฒนา สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญๆ และช่วยกันวางแผนการท่องเที่ยวภายในระยะเวลา 1วัน พร้อมบอกเส้นทางการเชื่อมโยงในการใช้เวลาท่องเที่ยวพร้อมนำเสนอโดยการจัดบู๊ท  โดยมีบู๊ทสินค้า ดังนี้

1.ไม้ดอกไม้ประดับ 2.กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 8 ไม้กวาด 3.ขนมครกโบราณ แม่ชัน 4.ส้มตำ เจ๊พร ปากปลาแดก 5.พัฒนา ไอศครีมกะทิสด 6.ขนมจีนเส้นสด 7.น้ำปั่น 8.ขนมข้าวแต๋น หมู่5 10 11 9.ผ้าไหม 10.เครื่องจักสาน รูปภาพการจัดกิจกรรมช่วงบ่าย

รูปภาพที่5,6,7,8 การนำเสนอของชาวบ้านเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวใน1วัน

 ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่

อื่นๆ

เมนู