ข้าพเจ้านางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และได้วางแผนว่าจะจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลากลางประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างนั้นได้มีการลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งหนังสือเชิญเข้าอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์การจัดอบรมพร้อมกับเชิญชวนคนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้ไปจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้อบรม แต่เนื่องจากมีประกาศคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้งศาลาประชาคมหมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็กได้ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้การจัดอบรมถูกเลื่อนออกไป

 

ดังนั้นแผนการปฏิบัติงานเดือนนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ cbd.u2t.ac.th
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้เก็บในหัวข้อ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น มีดังนี้ แกงหยวกกล้วย ต้มไก่บ้าน แกงนางหวาน เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู