1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 อบรมการยืดอายุพริก การยื่นขออนุญาติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาติผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 อบรมการยืดอายุพริก การยื่นขออนุญาติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาติผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 อบรมการยืดอายุพริกแกง การยื่นขออนุญาติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาติผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

งานที่ได้ที่รับมอบหมายในเดือนสิงหาคมเริ่มจากการขัดประชุมเพื่อวางผนงานและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนในทีมงานจึงได้หัวข้อคือ การจัดอบรมการยืดอายุพริกแกง การยื่นขออนุญาติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาติผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงหัวข้อย่อยๆอย่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ค่อยข้างรุนแรงในบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านยางแต่เรายังคงต้องจัดอบรมเพื่อในแผนงานของเราดำเนินการต่อไปและไม่สามารถรวมตัวกันมากเท่าเดิมได้แล้ว จึงลงมติกันในที่ประชุมว่าจะอบรมแบบแบ่งกลุ่มย่อย และอบรมออนไลน์ ผ่าน google meet ก่อนวันอบรมจริงได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่จะจัดอบรมโดยแต่ละพื้นที่เราได้เลือกพื้นที่ที่ห่างจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ทั้งทีมงานเราเองและผู้เข้าอบรมอีกด้วยหลังจากได้สถานที่อบรมแล้วจึงเข้าไปทำความสะอาดเตรียมพื้นที่สำหรับการอบรม ได้มีเตรียมอุปกรณ์ทั้งการยืดอายุพริกแกงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมออนไลน์กระจายออกไปในแต่ละกลุ่มย่อย

การจัดอบรมเริ่มจากหัวข้อ การยืดอายุพริกแกง อบรมเชิงปฎิบัติการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร และการยื่นขออนุญาติสถานที่ผลิตอาหารและยื่นขออนุญาติผลิตภัณฑ์ โดยหัวข้อดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้คำบรรยายและให้ความรู้ดังนี้

ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ. ชุลิพร บุ้งทอง อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร

ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผู้ปฎิบัติเองได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ สวมใส่แมส และจัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง อีกทั้งยังคำนึงถึงสุขอนามัยในการทำพริกแกงด้วยการใส่หมวกคลุมผมและล้างมือทำความสะอาดก่อนทำพริกแกงทุกครั้ง

อื่นๆ

เมนู