ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์และแหล่งน้ำในชุมชน และผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

เราจะเห็นได้ว่าในชุมชนตำบลถาวรมีดินภูเขาไฟ และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วย มีน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งปี ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำนาปีเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย สัตว์ส่วนใหญ่ที่นิยมเลี้ยงจะเป็นวัว ไก่ หมู แพะ มีทั้งเลี้ยงไว้กินเองและเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมจากการทำนา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ และสัตว์เลี้ยงในชุมชนเพิ่มเติม พบว่าแหล่งน้ำในชุมจะมีสระกลางหมู่บ้านแทบทุกหมู่มีไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำส่วนใหญ่ที่คนตำบลถาวรจะรู้จักและคุ้นเคยก็จะมี สระกลางบ้านหมู่1, คลองอีแซว, สระหนองกี่, สระหรองสิม, คลองยายแอ๋ว, หนองเดือก, หนองหิน, ห้วยลำนางรอง(บ้านบุตาพวง), คลองทำนบใหญ่, หนองโรงเรียนบ้านถาวร, หนองสลักได, คลองโพธิ์, คลองสอง แต่ละที่มีน้ำตลอดทั้งปี แต่ช่วงหน้าแล้งก็จะมีน้ำน้อย ในระหว่างที่ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เราก็สำรวจสัตว์ในท้องถิ่นของเราด้วย พบว่า วัว คือสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะเลี้ยงง่ายปล่อยไปตามทุ่งนาและปล่อยให้กินน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และยังขายได้ราคาดี และมีไก่ หมู แพะ ที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เลี้ยงไว้กินเอง เลี้ยงไว้จำหน่าย

วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางรายยังอยู่ในช่วงกักเพื่อเฝ้าดูอาการ ข้าพเจ้าแล้วทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากหมอ และอสม. รพ.สต.บ้านบุตาพวง หมู่6 เพื่อขอข้อมูล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมประชุมออนไลน์วางแผนกับทีมดำเนินงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ร่วมประชุมออนไลน์วางแผนกับทีมดำเนินงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ำและสัตว์เลี้ยงในตำบล

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำและสัตว์ในชุมชน ทีมงานหมอและอสม.ที่ให้ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

รูปภาพและวิดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู