ข้าพเจ้านายจักรชัย แซ่เอี้ยว นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจากการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และได้วางแผนว่าจะจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลากลางประชาคมหมู่ 16 บ้านโนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดังนั้นแผนการปฏิบัติงานเดือนนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ cbd.u2t.ac.th
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ พืชและผลไม้ มัน อ้อย มะม่วง เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู