ข้าพเจ้า นางสาวจันทรส ปรีชากูล ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่การทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาชีพในตำบล พืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน และสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

ในช่วงวันที่20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว โดยได้สำรวจเกี่ยวกับอาชีพในตำบล พืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน และสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งในการสำรวจจะได้ข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชนเพิ่มเติม ดังนี้

1.อาชีพหลักที่ชาวบ้านในตำบลถาวรได้ประกอบอาชีพกันก็คือ เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่นการทำนา ทำไร่ ทำสวนและปัจจุบันหันมาสนใจโครงการโคกหนองนาโมเดลกันจำนวนมาก ซึ่งเป็นปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน
2. การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ได้แก่ วัว กระบือ สุนัข เป็ด และไก่ เป็นต้น
3.สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน จากศูนย์กักตัววัดบุตาพวงและโรงเรียนบ้านถาวรพบว่ามีไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของต่างจังหวัดที่ชาวบ้านในตำบลถาวรไปทำงานยังคงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีบางส่วนที่ยังคงกักตัวเพื่อที่จะดูอาการก่อนกลับมาอยู่รวมกับคนในชุมชน ข้าพเจ้าแล้วทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และสำรวจขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลจากอสม. และผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอข้อมูล ซึ่งได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทำงานของข้าพเจ้าแล้วทีมงานเป็นอย่างมาก

4.การทำอาชีพเสริมหลังว่างเว้นจากการทำนา ทำไร่ทำสวน เช่น การทอผ้าไหม การจักรสาน ต่างๆ
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมข้าพเจ้าและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพสต. อสม. คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและทีมงาน ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้ไปหาแนวพัฒนาชุมชนตำบลถาวร ให้ได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู