1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวคชาภรณ์ หอมดอกพุธ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทาง Google Meet ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ 2) การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

โดยภายหลังการประชุมวางแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุผลิตภัณฑ์ คณะผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ในการดูแลและจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น เช่น การควบคุมความชื้น หรือการปรุงแต่งสารต่างๆ เข้าไปยืดอายุพริกแกงตามปริมาณที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการยืดอายุพริกแกงเผ็ดและพริกแกงเขียวหวานทั้งแบบน้ำและแบบก้อน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

และภายหลังการประชุมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในวันที่ 14 สิงหาคม เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการสถานที่ประกอบการ การดูแลสุขลักษณะที่ถูกต้อง และข้อควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำโรงเรือน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ และในวันที่ 15 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการสาธิตการทดลองวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พริกแกงให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพื่อขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไป เช่น การทดสอบความชื้น การทดสอบสีของพริกแกง เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู