ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วย้ายกลับมาอยู่บ้าน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

ตำบลถาวรเป็นตำบลใหญ่ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านและในพื้นที่ของตำบลถาวรนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำหลายแห่งไว้ใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู ไก่ แพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมและการปลูกผักอีกด้วย

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทั้งข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจแหล่งน้ำและสัตว์เลี้ยงในชุมชนพบว่ามีแหล่งน้ำหลายแห่งที่ชาวบ้านได้กักเก็บไว้ใช้ทำเกษตร อุปโภคบริโภค ซึ่งแต่ละที่คนในตำบลหรือคนในพื้นที่จะรู้จักกันอยู่แล้ว เช่น อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ คลองสอง คลองอีแซว หนองสลักได สระหนองสิม โดยแต่ละที่จะเป็นที่กักเก็บน้ำตลอดทั้งปี ต่อมาทางข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจสัตว์ในท้องถิ่นพบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย หมู ไก่ และแพะ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตร

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ย้ายกลับมาอยู่บ้านพบว่ามีจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบแล้วย้ายกลับมาเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 แล้วจึงยังเก็บข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับทางทีมงานในการวางแผนและปฎิบัติงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งน้ำ สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและสำเร็จลุล่วง

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งชาวบ้านคนในท้องที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อสม. และหมอ ที่ได้ให้ข้อมูลแก่ทางข้าพเจ้าและทีมงานจนงานสำเร็จและเป็นไปตามแผนงาน ขอบคุณค่ะ .

อื่นๆ

เมนู