1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ED02 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

 

                ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนสิงหาคมคือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่8 และหมู่16 ตำบลบ้านยาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องจัดโครงการอบรมออนไลน์ โดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดูแลศาลาหมู่ 8 กลุ่มดูแลศาลาหมู่ 16 และกลุ่มดูแลการถ่ายทอดสด ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มดูแลศาลาหมู่ 16      

                สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 จะมีทั้งการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แบ่งเป็นพริกแกงเขียวหวานในวันที่ 7 พริกแกงเผ็ดในวันที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

                และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 แบ่งเป็นการอบรมเชิงทฤษฎี การขอรับรองคุณภาพในวันที่14 และการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในวันที่ 15 โดยมี ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และอ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ในวันที่ 15 ยังได้มีการประชุม พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน ในเรื่องการขอใช้สถานที่จัดทำโรงเรือน และการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

                สรุปการจัดการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง การยืดอายุพริกแกง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งในภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนหมู่บ้านก็ได้ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู