ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบบรูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประจำตำแหน่งภาคประชาชน  ประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้รับสำรวจ  บ้านสระล้อม  มีประชากร  ทั้งหมด  48  ครัวเรือน  32  ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  และอีก  16  ครัวเรือน  ได้ประอาชีพการเกษตร  ปลูกพืช  เช่น  ปลูกข้าว  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง  และการเลี้ยงสัตว์  เช่น วัว  ควาย  เป็ด  ไก่  ปลา   การปลูกพืชทุกชนิดมีระยะเวลาการเพาะปลูก  เช่น

การปลูกข้าว

-ต้องเตรียมไถพรวนดิน

-เตรียมพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพดิน  ส่วนมากนิยมปลูกข้าวหอมมะลิ  และข้าว กข 15

-เมื่อเตรียมพร้อมครบทุกอย่างแล้วในระยะเวลาประมาณกลางเดือนพฤษภาคม  ก็เริ่มทำการหว่านข้าวลงในพื้นที่ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ  7 วันข้าวก็จะเริ่มงอกหลักจากนั้นก็ดูแลน้ำ  วานปุ๋ย  รอเก็บเกี่ยวในประมาณเดือน  พฤศจิกายน

การปลูกอ้อย

-ต้องเตรียมพันธุ์อ้อย  พันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกคือ พันธุ์  ขอนแก่น 1  2  3

-ต้องเตรียมพื้นที่  ไถพรวนดินอย่างน้อย  3  ครั้ง  เพราะอ้อยเป็นพืชที่ปลูกแล้วอยู่ได้นานอย่างน้อย  3 – 4  ปี  ต่อการปลูก  1  ครั้ง  การปลูกอ้อยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  แล้วรอเก็บเกี่ยวในเดือน  พฤศจิกายน  เช่นเดียวกัน

การปลูกยางพารา

-เตรียมพื้นที่ในการปลูก

-เตรียมพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ ที่นิยมกันคือ RRIM 1200  RRIM 600  RRIT 251

-การปลูกยางจะปลูกในช่วงเดือน  พฤษภาคม  การปลูกจะเว้นระยะห่าง  คือ  3 x 5

-ต้นยางอายุ  ประมาณ 6 – 7 ปี  ถึงสามารถกรีดได้  ยางพาราจะมีอายุประมาณ  20 – 30  ปี  ต่อการปลุก 1  ครั้ง  เพราะยางพาราเป็นไม้ยืนต้น  ยาพาราจะอยู่ได้นานจะขึ้นอยู่กลับสภาพอากาศ  และการกรีดยาง ถ้ากรีดลึกจนถึงท่อน้ำเลี้ยงต้น  ต้นยางพาราก็จะตายเร็วขึ้น

การเลี้ยงสัตว์ก็มีขั้นตอนดังนี้

-เตรียมทำคอก  ให้สัตว์ที่จะเลี้ยง  ลักษณะคอกก็จะแตกต่างกันไปของสัตว์

-เตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์เลี้ยงของสัตว์ที่จะเลี้ยง

-เตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชไว้ให้สัตว์เลี้ยงกิน (วัว  ควาย  แพะ)

-การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดก็ก็จะแตกต่างกันไปถึงจะสามรถ  ขายได้  เช่น

เป็ด  ไก่  ประมาณ  4  เดือน

ปลา  ประมาณ  8 – 10  เดือน

หมู  ประมาณ  4  เดือน

วัว  ควาย  ประมาณ  6  เดือน

สำหรับโรคระบาดโควิด 19    ขณะนี้คนนอกพื้นที่ ยังไม่มีคนเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน  และผู้นำชุมชน  แนะนำคนในชุมชนช่วยกันป้องกันโรคเป็นอย่างดี  และแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน  ข้าพเจ้าและคณะทำงานได้ลงสำรวจในพื้นที่แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่  คนในหมู่บ้านแทบจำไม่ออกจากบ้าน  ก็จะออกไปแค่ทำไร่ทำนาตามปกติ  แต่ถ้ามีการอบรมการทอผ้าประชาชนก็อยากอบรม เพราะอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อหารายได้เสริม  ขณะนี้ประชาชนในชุมชนไม่รู้จะทำอะไรถ้าเป็นไปได้  ถ้าโรคโควิดเบาบางลงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยรีบจัดอบรมสิ่งทอให้กับประชาชน  เพื่อได้มีความรู้

ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผ่านแอพ CBD ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มี 10 หัว ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู