1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19ของตำบลถาวร ประจำเดือนสิงหาคม

ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19ของตำบลถาวร ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่เจ็ดของการทำงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาชีพในตำบล พืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน และสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

ในช่วงวันที่20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว โดยได้สำรวจเกี่ยวกับอาชีพในตำบล พืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน และสำรวจแหล่งน้ำในชุมชน ซึ่งในการสำรวจจะได้ข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมมากมาย พบข้อมูล

  •  1.อาชีพที่ชาวบ้านในตำบลถาวรได้ประกอบอาชีพกันก็คือ เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่นการทำนา ทำไร่
  • 2.พืชต่างๆในตำบล ซึ่งในตำบลถาวรจะมีพืชในภูเขาเพราะ อยู่ใกล้กับภูเขา และมีพืชป่า เช่น เห็ดป่า ดอกกระเจียว เป็นต้น
  • 3.การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ วัว กระบือ สุนัข เป็ด และไก่ เป็นต้น
  • 4.สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของต่างจังหวัดที่ชาวบ้านในตำบลถาวรไปทำงานยังคงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีบางส่วนที่ยังคงกักตัวเพื่อที่จะดูอาการก่อนกลับมาอยู่รวมกับคนในชุมชน ข้าพเจ้าแล้วทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และสำรวจขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลจากอสม.  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอข้อมูล ซึ่งได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทำงานของข้าพเจ้าแล้วทีมงานเป็นอย่างมาก
  • 5.แหล่งน้ำส่วนใหญ่ที่คนตำบลถาวรจะรู้จักและคุ้นเคยได้แก่ สระกลางบ้านหมู่1, คลองอีแซว, สระหนองกี่, สระหรองสิม, คลองยายแอ๋ว, หนองเดือก, หนองหิน และห้วยลำนางรอง(บ้านบุตาพวง) เป็นต้น แต่ละแหล่งน้ำจะมีน้ำตลอดทั้งปี แต่หากก็อยู่ในหน้าแล้งก็จะมีปริมาณน้ำลดลงเล็กน้อย แต่ในช่วงที่ข้าพเจ้าและทีมงานไปสำรวจมีน้ำในสระอยู่เต็มสระน้ำทุกแหล่งน้ำ

 

 

 

 

 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมข้าพเจ้าและทีมงาน ขอขอบพระคุณชาวบ้านและ อสม. และส่วนอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและทีมงาน ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้ไปคิดและหาแนวพัฒนาชุมชนตำบลถาวร ให้ปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับ

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู