…….สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

…….จากแผนปฏิบัติงานที่จะมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลถลุงเหล็ก จึงได้ดำเนินการจัดสถานที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ และจัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรม แต่เนื่องด้วยในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทำให้ต้องปรับแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมใหม่ ท่านคณาจารย์จึงมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติม และกรอกข้อมูลที่ได้ลงในแอป https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้ 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2) แหล่งท่องเที่ยว 3) ที่พัก/โรงแรม 4) ร้านอาหารในท้องถิ่น 5) อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6) เกษตรกรในท้องถิ่น 7) พืชในท้องถิ่น 8) สัตว์ในท้องถิ่น 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10) แหล่งน้ำในท้องถิ่น

…….การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ดิฉันได้ลงพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกข้อมูลที่ได้ลงในแอป https://cbd.u2t.ac.th ในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด และเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ดิฉันได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านสำโรง ซึ่งนายไพศาล ศิลากุล ให้ข้อมูลว่า เดือนสิงหาคมมีผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในหมู่บ้านสำโรง 2 คน

คนที่ 1 ชื่อ นางสาวสุวิตา วิชัย อายุ 19 ปี เพศหญิง มาจากจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี สาเหตุที่ย้ายกลับบ้าน เพราะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดและรักษาตัวหายแล้ว จึงกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อรอมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน

คนที่ 2 ชื่อ นางสาวกนกกร เตรียมไธสงค์ อายุ 29 ปี เพศหญิง มาจากกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว สาเหตุที่ย้ายกลับบ้าน เพราะได้รับผลกระทบจากโควิดที่กำลังระบาดอย่างหนัก และตกงานต้องการลดค่าใช้จ่าย จึงกลับมาหางานทำที่บ้าน โดยผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงได้แยกกักตัวที่บ้าน จนครบ 14 วัน มีเจ้าหน้าที่ อสม. เข้ามาดูแลช่วยเหลือและมีมาตรการการป้องกันโควิดเป็นอย่างดี

 

2) เกษตรกรในท้องถิ่น ที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายทองคำ ช่างกลึง อาชีพ เกษตรกรมีเนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ 18 ไร่ แบ่งทำไร่อ้อย จำนวน 10 ไร่ และทำนาข้าว จำนวน 8 ไร่ ส่วนมากใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรง คือ รถตัดอ้อยและรถเกี่ยวข้าว ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการทำเกษตร คือ ต้นทุนการผลิตสูง แต่ข้าวและอ้อยมีราคาตกต่ำ และเกษตรกรอีกท่านหนึ่งชื่อ นายสมปอง ชัยณรงค์ ที่เพิ่งหันมาทำไร่อ้อยปีนี้เป็นปีแรก จำนวน 14 ไร่ จากที่เมื่อก่อนขายผลไม้เป็นหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ขายผลไม้ขาดทุน จึงหันมาทำไร่อ้อยเพื่อหวังเพิ่มรายได้

 

 

 

 

…….การปฏิบัติงานในเดือนนี้แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้กิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่ทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็กก็ไม่ย่อท้อเดินหน้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนอย่างเต็มที่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

…….จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ทำให้มีการพัฒนาทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยให้เรามีการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

อื่นๆ

เมนู