ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบบรมพร้อมทั้งการติดต่อประสานงานการขออนุญาตใช้สถานที่ในชุมชนเพื่อจัดอบรม เป็นต้น

 

           ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน สิงหาคม  วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้นำหนังสือการขออนุญาตใช้สถานที่ยื่นกับผู้ใหญ่สิงห์ทอง พวงเพชร ผู้ใหญ่บ้านม.16 เพื่อที่จะใช้ในการจัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2564และได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ให้กับประธานกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนสำราญหมู๋ 16 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้ร่วมมือกันจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19 ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ตามที่วางแผนไว้ จึงได้เปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ cbd.u2t.ac.th แทนการจัดอบรม

 

           วันที่ 6-17 สิงหาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านโนนสำราญหมู่16 เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงใน  cbd.u2t.ac.th ในหัวข้อเรื่องเกษตรกรในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นพบว่าคนในท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80% ส่วนใหญ่ปลูกอ้อย ปลูกข้าว และอีก 20 % มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาหารที่ชาวบ้านนิยมรับประทานส่วนใหญ่เป็นอาหารบ้านๆ เช่น แกงนางหวาน น้ำพริกปลาทู อ่อมไก่บ้าน แกงฟักใส่ไก่บ้าน ซุบขนุน(มักมี้) ห่อหมกหน่อไม้ เป็นต้น เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่อง ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดอันเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มีจำนวน 2 ราย  ต้องขอขอบคุณชาวบ้านหมู่ 16 บ้านนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเสมอมา

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู